SICUE

SICUE

Què és?

Vols fer un intercanvi en una universitat espanyola? Ho pots fer a través del Sistema d’Intercanvi entre Centres Universitaris Espanyols (SICUE), que promou la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE).

A través d’aquest programa pots cursar part dels teus estudis en una altra universitat espanyola, sense haver de pagar la matrícula allà.

Els intercanvis poden ser d'un semestre o d’un curs acadèmic complet, segons el que s’especifiqui en cada acord.

Si vols demanar una plaça SICUE, has de realitzar la teva sol·licitud a través de la UIBdigital el curs abans de partir, durant el període en què estigui oberta la convocatòria.

Destinacions

SICUE

On pots anar?

  • Universitats de l'Estat espanyol.

Convocatòries vigents

Punts d'informació en els edificis del campus durant el termini de la convocatòria

A partir de l'adjudicació provisional de places, 26 de març, s'obre un termini de 10 dies hàbils, del 27 de març al 12 d'abril, per acceptar la plaça atorgada provisionalment, renunciar-hi o reclamar a través de la UIBdigital. En cas de reclamar, una vegada que l’SRI hagi resolt la reclamació a través d’UIBdigital, l’alumne haurà d’acceptar o renunciar, en el termini esmentat anteriorment.

Condicions d'acceptació de la plaça

Reunió informativa - maig/juny 2018

Sol·licitud d'una plaça

Requisits

Per poder sol·licitar una plaça SICUE has de complir els següents requisits:

  • Estar matriculat a la UIB o als seus centres adscrits d’un mínim de 30 crèdits durant el curs en què es presenta la sol·licitud.
  • Tenir superats un mínim de 60 crèdits en cas d'estudis de grau en data de 30 de setembre de 2017.
  • Continuar matriculat a la UIB durant el curs en què es vol fer l’intercanvi.

Procediment de sol·licitud de plaça

1r. Informar-te i decidir a quina universitat vols anar, d’acord amb l’oferta que s’estableix per als teus estudis al web del SRI. El coordinador de mobilitat dels teus estudis t’informarà sobre temes acadèmics de la universitat de destinació sol·licitada.

2n. Emplenar la sol·licitud SICUE, a través de UIBdigital. A la mateixa sol·licitud pots demanar fins a 5 universitats, classificades per ordre de preferència.

Procediment d'adjudicació de places

El responsable de mobilitat del centre farà la selecció d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat, tenint en compte especialment la mitjana competitiva i l’adequació del programa d’intercanvi al perfil curricular.

Informació per a alumnes seleccionats

Una vegada tancat el termini de presentació de sol·licituds, el Servei de Relacions Internacionals (SRI) farà la revisió corresponent i es farà una adjudicació provisional de places. A partir de l'adjudicació provisional de places, s’obrirà un termini de 10 dies hàbils per acceptar la plaça concedida, renunciar-hi o reclamar a través de la UIBdigital. En cas de reclamar, una vegada resolta la reclamació, s'haurà d'acceptar o renunciar dins el termini establert a la convocatòria.

Si es realitza la renúncia en dates posteriors a les establertes a la convocatòria, sense motiu justificat o causa de força major, l'alumnat quedarà exclòs de la possibilitat de realitzar un intercanvi SICUE durant un curs acadèmic.

Impresos

Convocatòries anteriors

SICUE 2016-17

Sol·licitud - del 10 de febrer al 10 de març de 2016. 

Model d'instància per esmenes a la sol·licitud. S'obri un termini de 20 dies hàbils per esmenar, a partir de l'endemà de la publicació de la resolució provisional. La instància s'ha lliurar al Registre de Cas Jai, de Son Lledó o de les seus de Menorca o Eivissa, com a màxim dia 20 d'abril a les 14.00.

Llistat d'alumnes seleccionats i llistes d'espera important

Acceptacions i Renúncies - del 25 al 29 d'abril de 2016

Preguntes freqüents

Reunió informativa - juny 2016

Impresos d'utilitat

SICUE 2017-18

A partir de l'adjudicació provisional de places, 24 de març, s'obre un termini de onze dies hàbils, del 24 de març al 10 d'abril, per acceptar la plaça atorgada provisionalment, renunciar-hi o reclamar a través de la UIBdigital. En cas de reclamar, una vegada que l’SRI hagi resolt la reclamació a través d’UIBdigital, l’alumne haurà d’acceptar o renunciar, en el termini esmentat anteriorment.

Condicions d'acceptació de la plaça

Reunió informativa - juny 2017

Impresos d'utilitat