ERASMUS+ Països associats KA107 PAS (sortints)

Erasmus+ Països associats 1Erasmus+ Països Associats 2Erasmus+ Països associats 3Erasmus+ Països associats 4       PIC-999846707

Què és?

El Servei de Relacions Internacionals convoca ajuts per finançar les visites formatives (STT) que es duguin a terme el curs acadèmic 2018-19 en el marc del programa ERASMUS+ Països associats de la Unió Europea.

Els ajuts es destinen a cobrir part de les despeses de viatge i manutenció per formació en universitats de Sèrbia i Bòsnia i Hercegovina amb les quals hi ha un acord interinstitucional ERASMUS+ signat.

El període per fer una visita formativa ha d’haver finalitzat abans del 30 de juny de 2019.

Per demanar una mobilitat ERASMUS+ Països associats KA107, s'ha de realitzar una sol·licitud en línia i enviar per correu electrònic els documents que es detallen a continuació.

Informació general

Requisits

Per poder sol·licitar una plaça ERASMUS+ Països associats KA107 s'han de complir els següents requisits:

  • El programa s’adreça a tot el personal d’administració i serveis en actiu de la UIB amb una antiguitat mínima de dos anys, referida al darrer dia del termini de la convocatòria.
  • Presentar un acord de mobilitat aprovat per la institució d’origen i la de destinació.

Durada del període de docència

La durada del període de formació és de 5 dies, i aquests 5 dies han de ser, preferiblement, consecutius.

Els dies no lectius i els caps de setmana queden exclosos dels còmputs indicats al paràgraf anterior.

Els dies complets de formació s’hauran d’especificar a l’acord de mobilitat definitiu i al certificat d’estada.

Ajuts econòmics

La Comissió Europea ha establert un ajut europeu com a contribució a les despeses de viatge i manutenció durant el període de formació del personal d’administració i serveis, seguint els criteris següents:

A) Ajut de viatge - Contribució a les despeses de viatge basada en la distància entre la UIB i la universitat de destinació en el país associat on es desenvolupi l’activitat corresponent. Import de l’ajut: 275 € per participant.

Calculadora de distàncies

B) Ajut individual - 160 € per dia d’estada (5 dies de treball + un màxim de 2 dies de viatge).

Convocatòries vigents

Primera convocatòria 2018-2019

 

Sol·licitud d'una plaça

Procediment de sol·licitud de plaça

  1. S’ha d’emplenar una sol·licitud en línia Personal d’administració i serveis ERASMUS+ Països associats - 2017.
  2. Una vegada emplenada la sol·licitud, s’ha d’enviar al correu electrònic erasmuska107@uib.es la documentació següent:*
    • Fotocòpia del DNI/NIE.
    • Certificat del nivell de coneixement d’idioma que es demana a la universitat que se sol·licita (trobareu el nivell requerit a l'Annex II de la convocatòria).
    • Proposta d’acord de mobilitat que es desenvoluparà a la universitat que se sol·liciti.

S’ha d’emplenar de forma detallada cada apartat i especificar la temporalitat de les activitats que es duran a terme. Aquesta proposta ha d’estar degudament signada per la universitat d’origen i la de destinació en el moment de presentar la sol·licitud.

* L’enviament d’aquesta documentació per correu electrònic s’ha de fer dins el termini establert a les bases de la convocatòria.

Impresos