ERASMUS+ Països associats KA107 (entrants)

Erasmus+ Països associats 1Erasmus+ Països Associats 2Erasmus+ Països associats 3Erasmus+ Països associats 4       PIC-999846707

Què és?

En coordinació amb el programa ERASMUS+ Països associats KA107, la Universitat de les Illes Balears convoca 8 ajudes econòmiques per finançar la mobilitat de docents (STA) d'universitats de Sèrbia, Bòsnia i Hercegovina, Marroc i Tunísia cap a la UIB durant els cursos 2017-2018 i 2018-2019, en el marc del programa ERASMUS+ Països Associats KA107.

Els 8 ajuts es destinen a cobrir les despeses de viatge i manutenció de professors de Sèrbia, Bòsnia i Hercegovina, Marroc i Tunísia, països amb els quals hi ha un acord interinstitucional ERASMUS+ per impartir docència a la UIB.

El període per fer una visita docent s’estableix entre l’1 de març de 2018 i el 30 de juny de 2019.

Per demanar una mobilitat ERASMUS+ Països Associats KA107, s'ha de realitzar una sol·licitud en línia i enviar per correu electrònic els documents que es detallen a continuació.

Informació general

Requisits

Per poder sol·licitar una plaça ERASMUS+ Països associats KA107 s'han de complir els següents requisits:

  • Els sol·licitants han de tenir una vinculació contractual vigent amb una de les universitats associades (Sèrbia, Bòsnia i Hercegovina, Marroc o Tunísia) en el moment de la sol·licitud i durant la mobilitat.
  • Presentar un acord de mobilitat per a personal docent aprovat per la institució d’origen i la de destinació, on s’especifiqui el compromís d’impartir un mínim de 8 hores de docència durant els 5 dies d’estada.

Durada del període de docència

  • La durada del període de docència és de 5 dies, i aquests 5 dies han de ser preferiblement consecutius. Les activitats docents han de ser d’un mínim de 8 hores lectives a la setmana.
  • Els dies no lectius i els caps de setmana queden exclosos dels còmputs indicats al paràgraf anterior.
  • Els dies complets de docència impartida s’hauran d’especificar a l’acord de mobilitat definitiu i al certificat d’estada.
  • Les estades docents hauran de tenir lloc en el període comprès entre el dia 1 de març de 2018 i el 30 de juny de 2019.

Ajuts econòmics

La Comissió Europea ha establert un ajut europeu com a contribució a les despeses de viatge i manutenció durant el període d’estada del professor, seguint els criteris següents:

A) Ajut de viatge - Contribució a les despeses de viatge basada en la distància entre la UIB i la universitat d'origen. Import de l’ajut: 275 € per participant.

Calculadora de distancies.

B) Ajut individual - 120 € per dia d’estada (5 dies de treball + un màxim de 2 dies de viatge).

Convocatòries vigents

Tercera convocatòria 2018-2019

Sol·licitud d'una plaça

S’ha d’emplenar una sol·licitud en línia ERASMUS+ Partner Countries Teaching Staff-2017.

Una vegada emplenada la sol·licitud, s’ha d’enviar al correu electrònic erasmuska107@uib.es la documentació següent:

  • Fotocòpia del DNI/NIE.
  • Certificat oficial de nivell B2 (o equivalent) d'anglès o castellà. El coneixement d'altres llengües caldrà demostrar-lo amb un certificat oficial.
  • Proposta d'acord de mobilitat que es desenvoluparà a la universitat que se sol·liciti. S’ha d’emplenar de forma detallada cada apartat i especificar la temporalitat de les activitats que es duran a terme. Aquesta proposta ha d’estar degudament signada per la universitat d’origen i la de destinació en el moment de presentar la sol·licitud.

* L’enviament d’aquesta documentació per correu electrònic s’ha de fer dins el termini establert a les bases de la convocatòria.

Impresos

Convocatòries anteriors

Segona convocatòria 2018-2019

Termini de sol·licitud
Del 26 de febrer al 25 de març de 2018
Adjudicació provisional
9 de maig de 2018
Acceptació / Renúncia / Reclamacions
Del 10 al 14 de maig de 2018

Convocatòria 2017-2018 (tancada)

Model d'acceptació de plaça: Envieu-lo per correu electrònic a erasmuska107@uib.es abans del 7 de febrer de 2018