ERASMUS+ Països associats KA107 PAS (sortints)

Erasmus+ Països associats 1Erasmus+ Països Associats 2Erasmus+ Països associats 3Erasmus+ Països associats 4       PIC-999846707

Què és?

El Servei de Relacions Internacionals convoca 6 ajudes econòmiques per finançar visites docents (STA) del professorat de la UIB en el marc del Programa ERASMUS+ Països associats KA107 de la Unió Europea.

Els ajuts es destinen a cobrir part de les despeses de viatge i manutenció per impartir docència en universitats de Sèrbia, Bòsnia i Hercegovina, el Marroc i Tunísia. Es podrà sol·licitar com a màxim un ajut per país.

El període per fer una visita docent s’estableix entre l’1 de març de 2018 i el 30 de juny de 2019.

Per demanar una mobilitat ERASMUS+ Països associats KA107, s'ha de realitzar una sol·licitud en línia i enviar per correu electrònic els documents que es detallen a continuació.

Informació general

Requisits

Per poder sol·licitar una plaça ERASMUS+ Països associats KA107 s'han de complir els següents requisits:

 • Tenir una vinculació contractual amb la UIB vigent en el moment de la sol·licitud i durant la implementació de la mobilitat com a docent.
 • Estar adscrit a algun dels departaments  o impartir docència als estudis que es detallen a la convocatòria.  Es donarà prioritat a les sol·licituds dels professors que ensenyin en els estudis que formen part del projecte.
 • Presentar un acord de mobilitat per a personal docent aprovat per la institució d’origen i la de destinació, on s’especifiqui el compromís d’impartir un mínim de 8 hores de docència durant els 5 dies d’estada.

Durada del període de docència

La durada del període de docència és de 5 dies, i aquests 5 dies han de ser preferiblement consecutius. Les activitats docents han de ser d’un mínim de 8 hores lectives a la setmana.

Els dies no lectius i els caps de setmana queden exclosos dels còmputs indicats al paràgraf anterior.

Els dies complets de docència impartida s’hauran d’especificar a l’acord de mobilitat definitiu i al certificat d’estada.

Ajuts econòmics

La Comissió Europea ha establert un ajut europeu com a contribució a les despeses de viatge i manutenció durant el període d’estada del professor, seguint els criteris següents:

A) Ajut de viatge - Contribució a les despeses de viatge basada en la distància entre la UIB i la universitat de destinació en el país associat on es desenvolupi l’activitat corresponent. Import de l’ajut: 275 € per participant.

Calculadora de distàncies

B) Ajut individual - 160 € per dia d’estada (5 dies de treball + un màxim de 2 dies de viatge).

Convocatòries vigents

Tercera convocatòria 2018-2019

Sol·licitud d'una plaça

Procediment de sol·licitud de plaça

 1. S’ha d’emplenar una sol·licitud en línia Professorat UIB sol·licitant mobilitats (STA) programa Erasmus+ Països associats KA107-2017.
 2. Una vegada emplenada la sol·licitud, s’ha d’enviar al correu electrònic erasmuska107@uib.es la documentació següent:*
  • Fotocòpia del DNI/NIE.
  • Certificat del nivell de coneixement d’idioma que es demana a la universitat que se sol·licita (trobareu el nivell requerit a l'Annex II de la convocatòria).
  • Proposta d’acord de mobilitat que es desenvoluparà a la universitat que se sol·liciti.

S’ha d’emplenar de forma detallada cada apartat i especificar la temporalitat de les activitats que es duran a terme. Aquesta proposta ha d’estar degudament signada per la universitat d’origen i la de destinació en el moment de presentar la sol·licitud.

* L’enviament d’aquesta documentació per correu electrònic s’ha de fer dins el termini establert a les bases de la convocatòria.

Impresos

Convocatòries anteriors

Segona convocatòria 2018-19 (tancada)

Termini de sol·licitud
Del 26 de febrer al 25 de març de 2018
Adjudicació provisional
9 de maig de 2018
Acceptació / Renúncia / Reclamacions
Del 10 al 14 de maig de 2018

Primera convocatòria 2017-18 (tancada)

Model acceptació plaça: enviar per correu electrònic a erasmuska107@uib.es abans del 7 de febrer de 2018