ERASMUS+ Països associats KA107

logoPIC-999846707

Informació general

Els estudiants de les universitats associades d'Albània, Bòsnia Hercegovina, la Federació Russa, Marroc i Tunísia poden realitzar part dels seus estudis a la Universitat de les Illes Balears a través del programa ERASMUS+ Països Associats KA107.

Per inscriure's al programa ERASMUS+ Països Associats KA107 s'ha d'emplenar el formulari on line i enviar els documents requerits per correu electrònic.

Durada de l'intercanvi

 • La durada de la mobilitat és variable i depèn del nivell dels estudis i de la disponibilitat de places (vegeu Annex I. Llista de places per país i programa d'estudis).
 • Els estudiants que hagin participat prèviament en un altre programa ERASMUS+ poden demanar un altre intercanvi sempre que la durada total de les dues estades no excedeixi els 12 mesos per cicle d'estudis (grau, màster o doctorat).

Requisits

Per a la inscripció al programa ERASMUS+ Països Associats KA107, s'estableixen aquests requisits indispensables:

 • Estar matriculat a la teva universitat d'origen durant l'any acadèmic en què facis la sol·licitud i en el que hagis de fer la mobilitat.
 • Els estudiants de grau han d'estar matriculats, com a mínim, en el segon curs del seu grau.
 • Els sol·licitants han de presentar un certificat oficial d'anglès o espanyol equivalent al nivell B2. El coneixement d'altres llengües s'haurà de demostrar amb un certificat oficial.

Ajuts econòmics

La subvenció ERASMUS+ KA107 de la UE està destinada a cobrir part de les despeses de viatge, allotjament i manutenció dels participants.

 1. Viatge: La subvenció del cost del viatge es basa en la distància entre la UIB i la universitat d'origen en el país associat. Volum de l'ajuda: 275€ (Marroc i Sèrbia), 530€ (Federació Russa) per participant . Calculador de distàncies.
 2. Cost d'allotjament i manutenció: 850€ per mes d'estada.

Sol·licitud d'una plaça

Procediment de sol·licitud de plaça

 1. Comprovar que es compleixen els requisits esmentats prèviament.
 2. Consultar la llista d'universitats i els programes d'estudis oferts a l'Annex I.
 3. Emplenar el formulari Erasmus + Partner Countries KA 107 programme 2019-22 per a estudiants de països associats a la UIB. Es poden seleccionar fins a dues universitats, indicant l'ordre de preferència.

Un cop feta la sol·licitud, els aspirants han d'enviar a erasmuska107@uib.es aquesta documentació:

 • Còpia del passaport.
 • Expedient acadèmic en anglès.
 • Certificat oficial que acrediti el coneixement de llengües requerit per la universitat de destinació.
 • Contracte d'estudis amb la proposta d'assignatures a cursar a la Universitat de les Illes Balears, amb l'aprovació de totes dues institucions (només per a alumnes de grau i de màster).
 • Proposta de pla de treball, amb les assignatures a cursar a la Universitat de les Illes Balears i un breu CV que inclogui els treballs de recerca i les publicacions portats a terme. Aquest document ha de ser aprovat per totes dues institucions (només per a estudiants de doctorat).
 • Còpia del títol de grau o de la matrícula de màster a la universitat d'origen (només per a estudiants de màster).
 • Còpia del títol de màster o de la matrícula de doctorat a la universitat d'origen (només per a estudiants de doctorat).
 • CV del sol·licitant en què s'expliquin detalladament els treballs de recerca i les publicacions (només per a estudiants de doctorat).
 • Document que acrediti la situació de vulnerabilitat i/o exclusió social o econòmica del sol·licitant, si escau.

*Aquesta documentació ha de ser presentada abans de la data límit establerta.

Procediment d'adjudicació de places

Una vegada tancat el termini de presentació de sol·licituds, el Servei de Relacions Internacionals (SRI) de les Illes Balears en farà la revisió corresponent i s’obrirà un termini de 5 dies hàbils per a possibles esmenes.

Acabat el període d’esmenes, les sol·licituds que compleixin els requisits s’enviaran als tutors dels programes de mobilitat de la UIB i de la universitat associada perquè en facin la selecció pertinent d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat, tenint en compte especialment l’expedient acadèmic de l’alumne, la certificació del nivell d’idioma requerit per la universitat de destinació, la proposta d'assignatures a cursar o el contracte d'estudis establert amb la universitat de destinació, l'acreditació de la situació de vulnerabilitat i/o exclusió social o econòmica i, finalment, si el sol·licitant ha participat en algun altre intercanvi finançat pel programa ERASMUS.

L'adjudicació provisional es comunicarà a cada alumne per correu electrònic i es publicarà a Internet.

Procediment d'adjudicació, renúncia o reclamació

Una vegada s'hagi publicat l'adjudicació provisional, s’obrirà un termini de 5 dies hàbils per acceptar, renunciar o reclamar aquesta adjudicació a través del correu electrònic. En cas de renúncia, se n’haurà d’especificar el motiu. Transcorregut aquest termini, si és necessari, s’obrirà un període d'acceptació de les places (3 dies hàbils) que hagin quedat vacants per als sol·licitants que haguessin quedat en llista d'espera. Transcorregut aquest període l'adjudicació definitiva es publicarà a Internet.

La data de començament de l'intercanvi dels estudiants seleccionats s'haurà d'acordar entre la universitat d'origen, la universitat de destinació i l'estudiant, d'acord amb el calendari acadèmic i la disponibilitat a la universitat de destinació. En qualsevol cas, l'intercanvi ha d'haver acabat abans del 30 de juny de 2022.

Convocatòries vigents

Segona convocatòria programa 2019-22 per a mobilitats d'Albània, Bòsnia i Herzegovina, Marroc, la Federació Russa i Tunísia a la Universitat de les Illes Balears

 Primera convocatòria programa 2019-22 per a mobilitats de la Univeritat de Sarajevo

 international.unsa.ba/2020/09/28/erasmus-mobilnost-u-ljetnom-semestru-20-21-na-univerzitetu-balearskih-ostrva/


Primera convocatòria programa 2019-22 per a mobilitats d'Albània, Bòsnia i Herzegovina, Cuba, Marroc, la Federació Russa i Tunísia a la Universitat de les Illes Balears

 • Terminis: El termini per lliurar la sol·licitud finalitzarà el 25 de febrer de 2020

 • Bases de la convocatòria, llistat de places disponibles i requisits d'idioma (Annex II):
 1. Convocatòria 
 2. Annex II
 3. Sol·licitud
 4. Primera Resolució
 5. Segona Resolució (Tunísia)
 6. Imprès d'acceptació de plaça

 

Impresos

Convocatòries anteriors

 Tercera  convocatòria programa 2018-20 per a mobilitats a Sèrbia (tancada)

 Segona convocatòria programa 2018-20 per a mobilitats a Federació Russa, Marroc i Sèrbia (tancada)

Primera convocatòria programa 2018-20 per a mobilitats a Albania, Federació Russa, Marroc i Tunísia (tancada)

Quarta convocatòria 2018-19 (tancada)

Tercera convocatòria 2018-2019 (tancada)

Convocatòries d'anys anterior (tancades)

 

 

 

*El present projecte ha estat finançat amb el suport de la Comissió Europea. Aquesta publicació (comunicació) és responsabilitat exclusiva del seu autor. La Comissió no és responsable de l'ús que pugui fer de la informació aquí difosa

 

Informació general