Escoltar

CIEE

CIEE

Què és?

Vols fer una estada als Estats Units amb una beca de 10.000 dòlars USA?

Ho pots fer gràcies al conveni que la UIB té signat amb el Council on International Educational Exchange (CIEE).

El CIEE, a través de la UIB, ofereix una beca única de 10.000 dòlars USA, perquè puguis cursar entre dues i tres assignatures dels teus estudis a la universitat dels Estats Units que triïs durant els mesos d'estiu, el que es coneix com a summer school. Els tràmits de sol·licitud els has de fer directament amb la universitat que t’interessi i hi hauràs de pagar el preu de la matrícula.

L'alumne seleccionat per gaudir de la beca CIEE farà l'estada durant l'estiu del mateix curs acadèmic. Es podran considerar altres periodes d'estada. 

Destinacions

CIEE

On pots anar?

 • Universitats dels Estats Units d'Amèrica

Convocatòries vigents

Convocatòria de novembre de 2019

Termini de sol·licitud
Del 28 d'octubre al 15 de novembre de 2019
Adjudicació provisional
13 de desembre de 2019
Acceptació / Renúncia / Reclamacions
Del 16 al 20 de desembre de 2019
Condicions d'acceptació de la plaça

Degut a la situació de la COVID-19 aquesta beca ha quedat cancel·lada. important

Sol·licitud d'una plaça

Requisits

 • Estar matriculat a la UIB o als seus centres adscrits durant el curs acadèmic 2019-20 i cursar‑hi estudis oficials d’ensenyament superior que permetin d’obtenir un títol universitari reconegut en el moment en què es presenta la sol·licitud i també durant el curs en què es fa l’intercanvi.
 • Els estudiants de grau han de tenir superats un mínim de 90 crèdits en el moment de lliurar la sol·licitud.
 • Els estudiants de màster han de comptar amb un informe favorable del director del màster i, si escau, es podrà consultar a la comissió acadèmica pertinent.
 • Acreditar, en el moment de lliurar la sol·licitud, que es té el nivell d’idioma que requereix la universitat de destinació. En qualsevol cas, es recomana consultar la pàgina web de la universitat que se sol·licita per tenir més informació sobre el nivell d’idioma que requereix.Estar matriculat a la UIB en el moment en què es presenta la sol·licitud.

Procediment de sol·licitud de plaça

1r. Informar-se i decidir a quina universitat es vol anar.

2n. Comprovar que es compleixen els requisits especificats al punt 2 d’aquesta convocatòria.

3r. Concertar una entrevista amb la representant del CIEE a la UIB, que pot informar sobre el sistema universitari dels Estats Units i les característiques del programa (doctora Antònia Ferriol: (aferriol@ciee.org).

4t. Emplenar la sol·licitud «Beca CIEE», que està disponible a la web del SRI (http://internacional.uib.cat/). A la mateixa sol·licitud, es poden demanar fins a cinc universitats, classificades per ordre de preferència.

5è. Lliurar al registre de l’edifici Cas Jai o als registres de les seus universitàries de Menorca o d’Eivissa, per tenir constància que s’ha lliurat en el termini establert a la convocatòria, juntament amb la documentació següent (l’horari del Registre és de dilluns a divendres de 9 a 14 hores):

 • Imprès de sol·licitud «Beca CIEE». És imprescindible que hi consti la signatura del coordinador de mobilitat dels propis estudis i de la persona representant del CIEE a la UIB.
 • Fotocòpia del DNI.
 • Còpia de la matrícula del curs actual.
 • Extracte acadèmic dels estudis realitzats fins a la data.
 • Escrit justificatiu, en anglès, de l’interès que suscita la universitat o cada una de les universitats de destinació a les quals es vol sol·licitar plaça, que ha d’incloure la proposta d’assignatures per cursar-hi, i un pressupost real dels costs de l’estada.
 • Certificat dels coneixements de la llengua.
 • S’ha d’incloure una còpia de la correspondència mantinguda amb les universitats seleccionades.

 No s’admetrà cap sol·licitud que no aporti tota la documentació requerida.

Procediment de selecció

Una vegada que s’hagi tancat el termini de presentació de sol·licituds, el Servei de Relacions Internacionals (SRI) en farà la revisió corresponent, i s’obrirà un termini de cinc dies naturals per a possibles esmenes.

Acabat el període d’esmenes, es faran arribar les sol·licituds a la comissió mixta UIB-CIEE que avalua i selecciona les sol·licituds presentades, i aquesta en farà la selecció definitiva.

Aquesta selecció es farà d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat, tenint en compte especialment l’expedient acadèmic, la certificació del nivell d’idioma requerit per la universitat sol·licitada i l’adequació del programa d’intercanvi al perfil curricular.

 La llista dels alumnes seleccionats i dels alumnes en llista d’espera es farà publica a la pàgina web del SRI.

Informació per a alumnes seleccionats

Què has de fer?

 • Acceptar la beca CIEE concedida, o renunciar-hi, per escrit.
 • Fer els tràmits necessaris per sol·licitar plaça a la universitat dels Estats Units on t’interessi estudiar.
 • Cercar allotjament al país de destinació a través de la universitat de destinació.
 • Sol·licitar el teu visat a l’ambaixada o el consolat dels Estats Units a Espanya.
 • Gestionar una assegurança mèdica o d’accidents que et cobreixi el viatge i l’estada a l’estranger.

Impresos