Escoltar

ERASMUS+ KA103 - visites docents

Erasmus+                                       PIC-999846707

Informació general

El programa Erasmus+ promou la realització de períodes de docència o de formació temporals a centres d'ensenyament superior d'altres països europeus.

Període de docència: aquesta activitat permet al personal docent d’una institució d’educació superior impartir classes en una institució d’educació sòcia a l’estranger. La mobilitat de personal per docència pot afectar qualsevol àrea de coneixement o disciplina acadèmica. Per això, hi ha d’haver un acord interinstitucional ERASMUS signat entre les dues institucions previ a l’activitat docent.

La docència impartida a la universitat de destinació ha de formar part del programa d’estudis conduent a l’obtenció d’un títol oficial en aquella universitat. En queden excloses les activitats o estades per recerca.

Període de formació: aquesta activitat permet el desenvolupament professional del personal docent en forma d’accions de formació a l’estranger (excepte conferències) i aprenentatge per observació, períodes d’observació o formació en una universitat sòcia o organisme a l’estranger que sigui pertinent.

Un període a l’estranger pot combinar l’activitat docent amb una activitat formativa, la qual cosa s'ha de detallar en el programa d'ensenyament.

Durada:

La durada mínima és de dos dies i la màxima de dos mesos, excloent els dies de viatge, però, d’acord amb la normativa europea, el nombre màxim de dies finançats serà de cinc dies lectius. Els dos dies mínims de durada han de ser consecutius. En qualsevol cas, però, les activitats docents han de ser d’un mínim de vuit hores lectives la setmana (o període d’estada inferior).

Si la mobilitat és superior a una setmana, el nombre mínim d’hores lectives d’una setmana incompleta serà proporcional a la durada d’aquella setmana.

En cas que l’activitat docent es combini amb una activitat formativa durant la mateixa estada, el nombre mínim d’hores d’ensenyament serà de quatre hores per setmana (o període inferior d’estada).

Destinacions

És necessari que l'organització d'acollida sigui una institució d'educació superior i que hagi signat un acord amb la UIB prèviament a l’activitat docent.

Països de destinació:

  • Els vint-i-vuit Estats membres de la Unió Europea.
  • Els països de l'Àrea Econòmica Europea (Islàndia, Liechtenstein i Noruega).
  • Altres països: Turquia i l'Antiga República Iugoslava de Macedònia.

Ajuts econòmics

La Comissió Europea estableix una ajuda europea com a contribució a les despeses de viatge i manteniment durant el període d’estada del professor, seguint els criteris següents:

A) Viatge - Contribució a les despeses de viatge basada en la distància entre el lloc de treball i el lloc on es desenvolupi l’activitat corresponent. Per al curs 2018-19 els imports són els següents:

Distància en quilòmetres*

Quantitat a percebre

Entre 10 i 99 km

20€ per participant

Entre 100 i 499 km

180€ per participant

Entre 500 i 1.999 km

275€ per participant

Entre 2.000 i 2.999 km

360€ per participant

Entre 3.000 i 3.999 km

530 € per participant

Entre 4.000 i 7.999 km

820 € per participant

Entre 8.000 km o més

1.500 € per participant

 

B) Ajut individual per allotjament i manutenció - Les quantitats dependran del país de destinació. Els dies no lectius i els caps de setmana queden exclosos dels còmputs indicats en aquest apartat. Per al curs 2018-19 els imports són els següents:

Països de destinació

Quantitat diària a rebre

Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Regne Unit, Suècia

120€

Alemanya, Àustria, Bèlgica, Xipre, França, Grècia, Itàlia, Malta, Països Baixos, Portugal

105€

Antiga República Iugoslava de Macedònia, Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Polònia, República Txeca, Romania, Turquia,

90€

 

Per defecte, s’entendrà per lloc de treball el lloc on es trobi l’organització d’enviament, i per lloc d’activitat, el lloc on es trobi la institució d’acollida. En cas que el lloc d’origen o d’activitat sigui diferent, el beneficiari haurà de justificar el motiu.

El Servei de Relacions Internacionals farà els càlculs corresponents per determinar la distància en quilòmetres, d’acord amb les instruccions de la Comissió Europea: Calculador de distàncies

En cas que el Servei de Relacions Internacionals hagi concedit la totalitat de les ajudes econòmiques d’aquesta convocatòria, les estades es podran realitzar en la modalitat de beca zero, que permet fer l’estada en el marc del programa ERASMUS+ complint amb tots els requeriments i documentació però sense l’ajuda econòmica. Es recomana conservar tots els justificants originals de les despeses realitzades per poder optar a finançament en cas que hi hagi fons romanents.

Convocatòries vigents

Mobilitats per al curs 2019-20 nou

El Servei de Relacions Internacionals convoca  40 econòmiques per finançar les visites docents (STA) del professorat de la UIB en el marc del Programa ERASMUS+ de la Unió Europea.

El període per a realitzar una visita docent en aquesta convocatòria s'estableix entre el 15 de setembre d'enguany i el 30 d'octubre de 2020.

 

Impresos

Convocatòries anteriors

Convocatòria extraordinària 2018-19 - Bases de la convocatòria
Convocatòria 2018-19  Bases de la convocatòria
  • Certificat d'estada - S'ha de lliurar a la tornada de l'estada, degudament emplenat i signat per la institució de destinació.

Convocatòria extraordinària 2017-18 Bases de la convocatòria

Convocatòria 2017-18 Bases de la convocatòria

Convocatòria extraordinària 2016-17 Bases de la convocatòria

Convocatòria 2016-17 Bases de la convocatòria