Escoltar

ERASMUS+ Països associats KA107 (entrants)

LOGO KA107 PIC-999846707

Què és?

En coordinació amb el programa ERASMUS+ Països associats KA107, la Universitat de les Illes Balears convoca 1 ajuda econòmica per finançar la mobilitat de visites docents (STA), formatives (STT) i docents/formatives (STA/STT) d'universitats de Tunísia cap a la UIB durant els curs 2019-20, en el marc del programa ERASMUS+ Països Associats KA107.

L' ajuda es destina a cobrir les despeses de viatge i manutenció de professors i personal d'administració i serveis d'universitats de Tunísia amb les quals hi ha un acord interinstitucional ERASMUS+ per impartir docència o per a formació a la UIB.

El període per fer una visita docent o formativa ha d'haver acabat com a màxim el 30 de juny de 2020.

Per demanar una mobilitat ERASMUS+ Països Associats KA107, s'ha de realitzar una sol·licitud en línia i enviar per correu electrònic els documents que es detallen a continuació.

Informació general

Requisits

Per poder sol·licitar una plaça ERASMUS+ Països associats KA107 s'han de complir els següents requisits:

 • Els sol·licitants han de tenir una vinculació contractual vigent amb una de les universitats associades (Sèrbia) en el moment de la sol·licitud i durant la mobilitat.
 • Presentar un acord de mobilitat per a personal docent, per a formació o per a docència/formació aprovat per la institució d’origen i la de destinació, on s’especifiqui el compromís d’impartir un mínim de 8 hores de docència per a les mobilitats STA durant els 5 dies d’estada.

Durada del període de de docència o formació

 • La durada del període de docència o de formació és de 5 dies, i aquests 5 dies han de ser preferiblement consecutius. Les activitats docents han de ser d’un mínim de 8 hores lectives a la setmana o es poden combinar 4 hores de docència amb 4 hores formatives.
 • Els dies no lectius i els caps de setmana queden exclosos dels còmputs indicats al paràgraf anterior.
 • Els dies complets de docència o formació impartida s’hauran d’especificar a l’acord de mobilitat definitiu i al certificat d’estada.
 • Les estades docents o formatives hauran d'haver acabat com a màxim el 30 de juny de 2020.

Ajuts econòmics

La Comissió Europea ha establert un ajut europeu com a contribució a les despeses de viatge i manutenció durant el període d’estada, seguint els criteris següents:

A) Ajut de viatge - Contribució a les despeses de viatge basada en la distància entre la UIB i la universitat d'origen. Import de l’ajut: 275 € per participant.

Calculadora de distancies.

B) Ajut individual - 160 € per dia d’estada (5 dies de treball + un màxim de 2 dies de viatge).

Convocatòries vigents

Tercera convocatòria programa 2018-20 per a mobilitats d'Universitats de Tunísia a la  UIB

 • Terminis: El termini per lliurar la sol·licitud finalitzarà el 25 de novembre de 2019
 • Bases de la convocatòria i llistat de places disponibles (Annex I):
 • Sol·licitud
 • Resolució

Sol·licitud d'una plaça

S’ha d’emplenar una sol·licitud en línia ERASMUS+ Partner Countries Teaching Staff-2018.

Una vegada emplenada la sol·licitud, s’ha d’enviar al correu electrònic erasmuska107@uib.es la documentació següent:

 • Fotocòpia del DNI/NIE.
 • Certificat oficial de nivell B2 (o equivalent) d'anglès o castellà. El coneixement d'altres llengües caldrà demostrar-lo amb un certificat oficial.
 • Justificant emès per la universitat d’origen que es personal docent i investigador o d’administració i serveis (amb l’antiguitat).
 • Proposta d'acord de mobilitat que es desenvoluparà a la universitat que se sol·liciti. S’ha d’emplenar de forma detallada cada apartat i especificar la temporalitat de les activitats que es duran a terme. Aquesta proposta ha d’estar degudament signada per la universitat d’origen i la de destinació en el moment de presentar la sol·licitud.

* L’enviament d’aquesta documentació per correu electrònic s’ha de fer dins el termini establert a les bases de la convocatòria.

Impresos

 

 

 

Convocatòries anteriors

 

 Segona convocatòria programa 2018-20 per a mobilitats a Sèrbia (tancada)

 • Terminis: El termini per lliurar la sol·licitud finalitzarà el 29 d'abril de 2019
 • Bases de la convocatòria i llistat de places disponibles (Annex I):
 • Sol·licitud

Primera convocatòria programa 2018-20 per a mobilitats a Albània, Federació Russa, Marroc i Tunísia (tancada)

Quarta convocatòria 2018-2019 (tancada)

Tercera convocatòria 2018-2019 (tancada)

Convocatòries d'anys anteriors (tancades)
 

 

*El present projecte ha estat finançat amb el suport de la Comissió Europea. Aquesta publicació (comunicació) és responsabilitat exclusiva del seu autor. La Comissió no és responsable de l'ús que pugui fer de la informació aquí difosa