Escoltar

ERASMUS+ Països associats KA107 (entrants)

LOGO KA107 PIC-999846707

Què és?

En coordinació amb el programa ERASMUS+ Països associats KA107, la Universitat de les Illes Balears convoca 2 ajudes econòmiques per finançar la mobilitat de docents (STA), formatives (STT) i docents/formatives (STA/STT) d'universitats de Sèrbia cap a la UIB durant els cursos 2018-19 i 2019-20, en el marc del programa ERASMUS+ Països Associats KA107.

Els 2 ajuts es destinen a cobrir les despeses de viatge i manutenció de professors i personal d'administració i serveis d'universitats sèrbies amb les quals hi ha un acord interinstitucional ERASMUS+ per impartir docència o per a formació a la UIB.

El període per fer una visita docent o formativa ha d'haver acabat com a màxim el 30 de juny de 2020.

Per demanar una mobilitat ERASMUS+ Països Associats KA107, s'ha de realitzar una sol·licitud en línia i enviar per correu electrònic els documents que es detallen a continuació.

Informació general

Requisits

Per poder sol·licitar una plaça ERASMUS+ Països associats KA107 s'han de complir els següents requisits:

  • Els sol·licitants han de tenir una vinculació contractual vigent amb una de les universitats associades (Sèrbia) en el moment de la sol·licitud i durant la mobilitat.
  • Presentar un acord de mobilitat per a personal docent, per a formació o per a docència/formació aprovat per la institució d’origen i la de destinació, on s’especifiqui el compromís d’impartir un mínim de 8 hores de docència per a les mobilitats STA durant els 5 dies d’estada.

Durada del període de de docència o formació

  • La durada del període de docència o de formació és de 5 dies, i aquests 5 dies han de ser preferiblement consecutius. Les activitats docents han de ser d’un mínim de 8 hores lectives a la setmana o es poden combinar 4 hores de docència amb 4 hores formatives.
  • Els dies no lectius i els caps de setmana queden exclosos dels còmputs indicats al paràgraf anterior.
  • Els dies complets de docència o formació impartida s’hauran d’especificar a l’acord de mobilitat definitiu i al certificat d’estada.
  • Les estades docents o formatives hauran d'haver acabat com a màxim el 30 de juny de 2020.

Ajuts econòmics

La Comissió Europea ha establert un ajut europeu com a contribució a les despeses de viatge i manutenció durant el període d’estada, seguint els criteris següents:

A) Ajut de viatge - Contribució a les despeses de viatge basada en la distància entre la UIB i la universitat d'origen. Import de l’ajut: 275 € per participant.

Calculadora de distancies.

B) Ajut individual - 160 € per dia d’estada (5 dies de treball + un màxim de 2 dies de viatge).

Convocatòries vigents

Segona convocatòria programa 2018-20 per a mobilitats a Sèrbia

Important La llista definitiva d'admesos es publicarà a partir del 10 de juny de 2019

Sol·licitud d'una plaça

S’ha d’emplenar una sol·licitud en línia ERASMUS+ Partner Countries Teaching Staff-2018.

Una vegada emplenada la sol·licitud, s’ha d’enviar al correu electrònic erasmuska107@uib.es la documentació següent:

  • Fotocòpia del DNI/NIE.
  • Certificat oficial de nivell B2 (o equivalent) d'anglès o castellà. El coneixement d'altres llengües caldrà demostrar-lo amb un certificat oficial.
  • Justificant emès per la universitat d’origen que es personal docent i investigador o d’administració i serveis (amb l’antiguitat).
  • Proposta d'acord de mobilitat que es desenvoluparà a la universitat que se sol·liciti. S’ha d’emplenar de forma detallada cada apartat i especificar la temporalitat de les activitats que es duran a terme. Aquesta proposta ha d’estar degudament signada per la universitat d’origen i la de destinació en el moment de presentar la sol·licitud.

* L’enviament d’aquesta documentació per correu electrònic s’ha de fer dins el termini establert a les bases de la convocatòria.

Impresos

Convocatòries anteriors

 

Primera convocatòria programa 2018-20 per a mobilitats a Albània, Federació Russa, Marroc i Tunísia

Quarta convocatòria 2018-2019 (tancada)

Tercera convocatòria 2018-2019 (tancada)

Convocatòries d'anys anteriors (tancades)