ERASMUS+ Països associats KA107 PAS i PDI (sortints)

capçelera

Logo Erasmus+          PIC-999846707

Què és?

El Servei de Relacions Internacionals convoca ajuts per finançar visites docents (STA) en el marc del programa ERASMUS+ Països associats KA107.

Els ajuts es destinen a cobrir part de les despeses de viatge i manutenció per impartir docència o per a formació en universitats d'Albània, Bòsnia i Hercegovina, Marroc i Tunísia. Es podrà sol·licitar com a màxim un ajut per país.

Per demanar una mobilitat ERASMUS+ Països associats KA107, s'ha de realitzar una sol·licitud en línia i enviar per correu electrònic els documents que es detallen a continuació.

Informació general

Requisits

Per poder sol·licitar una plaça ERASMUS+ Països associats KA107 s'han de complir els següents requisits:

 • Tenir una vinculació contractual amb la UIB vigent en el moment de la sol·licitud i durant la implementació de la mobilitat.
 • Estar adscrit a algun dels departaments o serveis, i/o impartir docència als estudis que es detallen a l’annex I.  Es donarà prioritat a les sol·licituds dels professors que ensenyin en els estudis que formen part del projecte.
 • El personal d’administració i serveis haurà de tenir una antiguitat mínima de dos anys, referida al darrer dia del termini de la convocatòria.
 • Presentar un acord de mobilitat per a personal docent o per a formació aprovat per la institució d’origen i la de destinació, on s’especifiqui el compromís d’impartir un mínim de 8 hores de docència per a les mobilitats STA durant els 5 dies d’estada o 4 hores de docència amb 4 hores formatives per a les mobilitats STA/STT.

Durada del període de docència o formació

La durada del període de docència o formatiu, és de 5 dies, i aquests 5 dies han de ser preferiblement consecutius. Les activitats docents han de ser d’un mínim de 8 hores lectives la setmana o es poden combinar 4 hores de docència amb 4 hores formatives.

Els dies no lectius i els caps de setmana queden exclosos dels còmputs indicats al paràgraf anterior.

Els dies complets de docència o formació impartida s’hauran d’especificar a l’acord de mobilitat definitiu i al certificat d’estada.

Ajuts econòmics

La Comissió Europea ha establert un ajut europeu com a contribució a les despeses de viatge i manutenció durant el període d’estada, seguint els criteris següents:

A) Ajut de viatge - Contribució a les despeses de viatge basada en la distància entre la UIB i la universitat de destinació en el país associat on es desenvolupi l’activitat corresponent. Import de l’ajut: 275 € (Albània, Bòsnia i Hercegovina, Tunísia o Marroc) per participant.

Calculadora de distàncies

B) Ajut individual - 180 € per dia d’estada (5 dies de treball + un màxim de 2 dies de viatge).

Convocatòries vigents

Convocatòria programa Erasmus+ KA107 per a mobilitats a Albània, Bòsnia i Hercegovina, Marroc i Tunísia Importante

Termini: el termini per a lliurar la sol·licitud finalitzarà el proper 30 d'octubre de 2022

 Convocatòria programa Erasmus+ KA107 per a mobilitats a Marroc i Tunísia 

Termini: el termini per a lliurar la sol·licitud finalitzarà dia 20 de març de 2022

Convocatòria programa Erasmus+ KA107 per a mobilitats a Albània, Bòsnia i Hercegovina, la Federació Russa, Marroc i Tunísia

Termini: el termini per a lliurar la sol·licitud finalitzarà dia 20 de juny de 2021

Primera convocatòria programa Erasmus+ KA107, 2019-22 per a mobilitats a Albània, Bòsnia i Hercegovina, la Federació Russa, Marroc i Tunísia

Quarta convocatòria  programa Erasmus+ KA107, 2018-20 per a mobilitats a Sèrbia.

 • Solicitud
 • Terminis: El termini per presentar la sol·licitud finalitzarà el 03 de març de 2020 

Tercera convocatòria programa 2018-20 per a mobilitats a Federació Russa, Sèrbia, Marroc i Tunísia

 

Sol·licitud d'una plaça

Procediment de sol·licitud de plaça

 1. S’ha d’emplenar la sol·licitud en línia que trobareu a la secció: convocatòries vigents.
 2. Una vegada emplenada la sol·licitud, s’ha d’enviar al correu electrònic erasmuska107@uib.es la documentació següent:*
  • Fotocòpia del DNI/NIE.
  • Certificat del nivell de coneixement d’idioma que es demana a la universitat que se sol·licita (trobareu el nivell requerit a l'Annex II de la convocatòria).
  • Justificant emès per la universitat d’origen que es personal docent i investigador o d’administració i serveis (amb l’antiguitat).
  • Proposta d’acord de mobilitat que es desenvoluparà a la universitat que se sol·liciti.

S’ha d’emplenar de forma detallada cada apartat i especificar la temporalitat de les activitats que es duran a terme. Aquesta proposta ha d’estar degudament signada per la universitat d’origen i la de destinació en el moment de presentar la sol·licitud.

* L’enviament d’aquesta documentació per correu electrònic s’ha de fer dins el termini establert a les bases de la convocatòria.

Impresos

 

Convocatòries anteriors

Primera convocatòria programa 2018-20 per a mobilitats a Albània, Federació Russa, Marroc i Tunísia

Segona convocatòria programa 2017-19 per a mobilitats a Bòsnia Herzegovina

Tercera convocatòria 2018-2019 (tancada)

Convocatòries d'anys anteriors
 

 

*El present projecte ha estat finançat amb el suport de la Comissió Europea. Aquesta publicació (comunicació) és responsabilitat exclusiva del seu autor. La Comissió no és responsable de l'ús que pugui fer de la informació aquí difosa