DRAC-PAS

capçelera

El programa DRAC-PAS s'entén com un ajut per promoure la mobilitat del personal d’administració i serveis per realitzar estades en serveis, oficines o laboratoris iguals o similars al propi en les universitats de la Xarxa Vives, i per a assistència i/o organització de jornades o reunions relacionades amb el lloc de treball a les universitats membres de la Xarxa.