Alumnes visitants (estades de recerca i assignatures de màster)

Procediment de sol·licitud

I) Els estudiants de postgrau (màster o doctorat) procedents d'universitats o institucions d'educació superior de països estrangers que vulguin realitzar:

a) una estada de recerca tutelada a la UIB en el marc de l'elaboració de la seva tesi doctoral,
b) una estada tutelada a la UIB en el marc del desenvolupament del seu treball de fi de màster,
c) assignatures incloses en alguna/es de les titulacions de màster de la UIB,

hauran de remetre al Centre d'Estudis de Postgrau (CEP) o Escola de Doctorat de la UIB (EDUIB), <postgrau@uib.es>, la següent documentació:

  • formulari de sol·licitud (Solicitud) / Application del programa "Visitants de postgrau: estades de recerca, assignatures de màster a la UIB",
  • còpia escanejada del passaport o document d'identitat en vigor,
  • currículum vitae,
  • còpia escanejada d'una carta de recomanació del director o tutor de la tesi, per a estades de doctorat (a)
  • còpia escanejada d'una carta de recomanació del director del màster que estiguin cursant, per a estades de màster (bic)

La carta de recomanació ha d'estar signada i segellada i impresa en paper oficial de la universitat d'origen. Hi ha de constar que la persona signant és el director de la tesi doctoral o director del màster, segons el tipus d'estada a realitzar.

II) El CEP i la EDUIB remetrà la sol·licitud de l'estudiant al director del programa de doctorat o de la titulació de màster corresponent a la UIB per a la seva acceptació i assignació d'un tutor. Aquesta acceptació, en cas de produir-se, no comportarà cap obligació de finançament per part de la UIB.

III) Arribada i matrícula a la UIB. Els estudiants hauran de notificar la seva arribada i incorporació a la UIB presentant-se en el SRI per finalitzar el tràmit d'accés als seus estudis. 

Posteriorment, els estudiants formalitzaran la seua matrícula en el CEP o EDUIB i abonaran les següents taxes:

• Taxes administratives de doctorat (a) i màster (bic): un import total aproximat d'entre 50 i 70 euros, d'acord amb el decret pel qual s'aproven els preus públics dels serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments oficials de la UIB, corresponents a obertura d'expedient acadèmic, assegurança escolar i expedició del carnet d'estudiant, que brinda accés a tots els serveis de la UIB (biblioteques, laboratoris, recursos informàtics, etc).
• Taxes de matrícula d'estada tutelada en el marc del desenvolupament del treball de fi de màster (b): 100 euros per mes d'estada. 
• Taxes de matrícula d'assignatures de màster (c): 50 euros / crèdit
.

Procediment castellà

Procediment anglès

 

 

 

Informació general