Alumnes visitants (estades de recerca i assignatures de màster)

Procediment de sol·licitud

I) Els estudiants de postgrau (màster o doctorat) procedents d'universitats o institucions d'educació superior de països estrangers que vulguin realitzar:

a) una estada de recerca tutelada a la UIB en el marc de l'elaboració de la seva tesi doctoral,
b) una estada tutelada a la UIB en el marc del desenvolupament del seu treball de fi de màster,
c) assignatures incloses en alguna/es de les titulacions de màster de la UIB,

hauran de remetre al Centre d'Estudis de Postgrau (CEP) o Escola de Doctorat de la UIB (EDUIB), <postgrau@uib.es>, la següent documentació:

  • formulari de sol·licitud (castellà/anglès) del programa "Visitants de postgrau: estades de recerca, assignatures de màster a la UIB",
  • còpia escanejada del passaport o document d'identitat en vigor,
  • currículum vitae,
  • còpia escanejada d'una carta de recomanació del director o tutor de la tesi, per a estades de doctorat (a)
  • còpia escanejada d'una carta de recomanació del director del màster que estiguin cursant, per a estades de màster (bic)

La carta de recomanació ha d'estar signada i segellada i impresa en paper oficial de la universitat d'origen. Hi ha de constar que la persona signant és el director de la tesi doctoral o director del màster, segons el tipus d'estada a realitzar.

II) El CEP i la EDUIB remetrà la sol·licitud de l'estudiant al director del programa de doctorat o de la titulació de màster corresponent a la UIB per a la seva acceptació i assignació d'un tutor. Aquesta acceptació, en cas de produir-se, no comportarà cap obligació de finançament per part de la UIB.

III) Els estudiants que hagin estat acceptats rebran un missatge de correu electrònic del Servei de Relacions Internacionals (SRI) confirmant la seva participació al programa "Visitants de postgrau: estades de recerca, assignatures de màster a la UIB".

Només en cas d'alumnes de màster (bic), a més de l'acceptació, l'esmentat missatge contindrà:

  • un enllaç a la pàgina web amb el procediment de sol·licitud en línia que ha de seguir l'estudiant i una altra informació,
  • un enllaç al formulari de sol·licitud en línia,
  • una contrasenya personal per accedir a la pàgina de sol·licitud en línia.

Un cop presentada i confirmada la sol·licitud en línia, l'estudiant haurà d'imprimir una còpia, signar-la i enviar-la per correu electrònic a l'SRI <alumnat.visitant@uib.es>. Per a informació relacionada amb la sol·licitud en línia: <alumnat.visitant@uib.es>.

Arribada i matrícula a la UIB

Els estudiants hauran de notificar la seva arribada i incorporació a la UIB presentant-se en el SRI. En segon lloc, es posaran en contacte amb el seu tutor de la UIB.

Posteriorment, els estudiants formalitzaran la seua matrícula en el CEP o EDUIB i abonaran les següents taxes:

• Taxes administratives de doctorat (a) i màster (bic): un import total aproximat d'entre 50 i 70 euros, d'acord amb el decret pel qual s'aproven els preus públics dels serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments oficials de la UIB, corresponents a obertura d'expedient acadèmic, assegurança escolar i expedició del carnet d'estudiant, que brinda accés a tots els serveis de la UIB (biblioteques, laboratoris, recursos informàtics, etc).
• Taxes de matrícula d'estada tutelada en el marc del desenvolupament del treball de fi de màster (b): 50 euros / crèdit, amb un mínim de 6 crèdits per mes d'estada.
• Taxes de matrícula d'assignatures de màster (c): 50 euros / crèdit
.

Procediment castellà
Procediment anglès