Beques Iberoamèrica

Avís important: queden suspeses les Beques Iberoamèrica durant el curs 2021-22.
 
 

Beques Iberoamèrica

Què és?

D’acord amb el conveni específic de col·laboració establert entre la Universitat de les Illes Balears i el Banc Santander sobre el programa «Beques Iberoamèrica. Estudiants de grau. Santander Universitats», es convoquen nou beques de mobilitat per un import unitari de 3.000 euros, per fer una estada en una universitat de l'Argentina, Brasil, Colòmbia, Mèxic o Xile durant el curs acadèmic 2020-21.

Informació general

Aquesta convocatòria té per objecte oferir 9 places de mobilitat per tal que l’alumnat de grau matriculat a la UIB que hagi obtingut almenys un 50 per cent dels crèdits o superat íntegrament i de manera satisfactòria els dos primers cursos en el moment de fer la sol·licitud, faci una estada en una universitat de l’Argentina, Brasil, Colòmbia, Mèxic, o Xile durant el curs acadèmic 2020-21, d’acord amb el conveni específic de col·laboració establert entre la Universitat de les Illes Balears i el Banc Santander.

La matrícula del curs 2020-21 s'haurà d'abonar a la UIB i els estudiants estaran exempts de pagar qualsevulla quantitat en concepte de taxes acadèmiques o administratives, exàmens o accés a laboratoris i biblioteques a la universitat de destinació. Es podrà requerir que s’abonin petites quantitats per despeses d’assegurances, associació d’estudiants i ús de material, en les mateixes condicions que els estudiants locals.

Destinacions

Ajuts econòmics

L'import de cadascuna de les catorze beques és de 3.000 euros.

Aquestes beques són compatibles amb altres ajuts, i el seu import es destinarà a compensar les despeses de desplaçament, assegurança de viatge, manutenció, allotjament i, si escau, la matrícula.

La beca es farà efectiva mitjançant transferència bancària al compte corrent obert a nom del beneficiari en una oficina del Banc Santander.

Convocatòries vigents

Convocatòria de febrer de 2020 - Només per a mobilitats de segon semestre 2020-21

Calendari
Presentació de sol·licituds
Del 17 de febrer al 6 de març de 2020 (UIBdigital)
Adjudicació provisional
5 de juny de 2020 Nou i important (UIBdigital)
Acceptació / Renúncia / Reclamacions
Del 8 al 12 de juny de 2020 Nou i important (UIBdigital)
Condicions d'acceptació de plaça 

Punt d'informació: Servei de Relacions Internacionals UIB, Cas Jai, campus universitari.

 

Convocatòria novembre per a mobilitats al curs 2020-21

Calendari
Presentació de sol·licituds
Del 12 de novembre al 8 de desembre de 2019
Adjudicació provisional
10 de gener de 2020
Acceptació / Renúncia / Reclamacions
De l'11 al 17 de gener de 2020
Condicions d'acceptació de plaça.
  • Bases de la convocatòria
  • Llista dels coordinadors de mobilitat per estudis
  • Sol·licitud - S'ha d'emplenar a través d'UIBDigital. A la mateixa sol·licitud es poden demanar fins a 5 universitats classificades per ordre de preferència. Es recomana parlar amb el coordinador de mobilitat abans de presentar la sol·licitud per veure la viabilitat de les assignatures a cursar i el seu posterior reconeixement.
  • A més, és requisit imprescindible donar-se d'alta a la pàgina "Becas Santander Iberoamérica Grado" 

 

Sol·licitud d'una plaça

Requisits

  • Ser alumne/a de grau, matriculat/ada a la UIB, i haver obtingut almenys un 50 per cent dels crèdits o haver superat íntegrament i satisfactòria els dos primers cursos en el moment de lliurar la sol·licitud.
  • Acreditar els coneixements de portuguès o anglès que exigeixi la universitat de destinació (es recomana visitar la pàgina web de la Universitat que es vol sol·licitar per tenir més informació sobre el nivell d'idioma que es requereix).

Procediment de sol·licitud de plaça

  1. Abans d’emplenar la sol·licitud, els alumnes interessats han de contactar amb el coordinador de mobilitat dels seus estudis, per poder seleccionar la universitat que s’adeqüi més bé al seu perfil curricular i als seus interessos.
  2. La sol·licitud Beques Santander s’ha d’emplenar a través d’UIBdigital de la UIB. A la mateixa sol·licitud es poden demanar fins a cinc universitats, classificades per ordre de preferència.
  3. És requisit imprescindible per a la participació dels estudiants als processos de selecció que s’hagin inscrit mitjançant l’enllaç a la pàgina www.becas-santander.com.
  4. Una vegada emplenada la sol·licitud, s’hi haurà d’adjuntar la documentació següent a través d’UIBdigital:

a) Còpia completa del DNI/NIE (obligatori)
b) Document justificatiu de coneixements de portuguès o anglès que exigeixi la universitat de destinació, si escau.

L’extracte acadèmic s’incorporarà d’ofici a la sol·licitud i el tutor el podrà consultar directament a través d’UIBdigital. L’estudiant no l’ha de presentar en cap cas.

No s’admetrà cap sol·licitud que no aporti tota la documentació requerida.

Procediment d'adjudicació de places

Una vegada tancat el termini de presentació de sol·licituds, el Servei de Relacions Internacionals (SRI) en farà la revisió corresponent i s’obrirà un termini de 5 dies naturals per a possibles esmenes.

Acabat el període d’esmenes, les sol·licituds que compleixin els requisits s’enviaran als coordinadors acadèmics perquè en facin la selecció pertinent d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat, el certificat del nivell d’idioma per a la universitat de destinació sol·licitada i l’adequació del programa d’intercanvi al perfil curricular.

L'adjudicació provisional  es comunicarà a cada alumne per UIBdigital.

Procediment d'acceptació, renúncia o reclamació de la plaça

Una vegada publicada la resolució provisional, s’obrirà un termini de 5 dies hàbils perquè els alumnes acceptin la plaça atorgada o hi renunciïn, a través d’UIBdigital. En cas de renúncia, se n’haurà d’especificar el motiu. A més, durant aquest termini també es podran fer les reclamacions que l'estudiant consideri oportunes, referides únicament a durada o període d'estada.

En qualsevol cas, la concessió de la plaça no serà definitiva fins que no es rebi l’acceptació formal de la universitat de destinació corresponent. En cas de no obtenir aquesta acceptació, l’estudiant podrà optar a les places que hagin quedat vacants a les altres universitats que hagi demanat a la sol·licitud.

Impresos

Convocatòries anteriors

 

Informació general