ERASMUS+ KA131 - visites docents

capçelera

Informació bàsica          Erasmus+          OID: E10208680

Què és?

El programa Erasmus+ KA131 promou la realització de períodes de docència o formació combinables a centres d'ensenyament superior d'altres països europeus.

Període de docència: aquesta activitat permet al personal docent de qualsevol àrea de coneixement o disciplina impartir classes d’estudis oficials en una institució d’educació sòcia a l’estranger. En queden excloses les activitats o estades per a recerca.

Període de formació: aquesta modalitat impulsa el desenvolupament professional del personal docent a partir d’accions de formació (excepte conferències) i l’aprenentatge per observació en les universitats o institucions sòcies.

El programa inclou un ajut europeu per cobrir les despeses de viatge i manutenció de l’estada.

Durada

La durada mínima és de dos dies i la màxima de dos mesos. Alhora, les activitats docents han de ser d’un mínim de vuit hores lectives a la setmana (o període d’estada inferior). En cas que l’activitat docent es combini amb una activitat formativa, el nombre mínim d’hores d’ensenyament serà de quatre hores per setmana.

Destinacions

  • Els 27 Estats membre de la Unió Europea
  • Islàndia, Liechtenstein i Noruega
  • Turquia, Macedònia del Nord i Sèrbia

Convocatòria vigent

El Servei de Relacions Internacionals convoca 26 ajudes econòmiques per finançar les visites docents que es duguin a terme a partir del maig de 2022 i fins al 31 de gener de 2023.