Convenis d'intercanvi

Què són?

Vols estudiar més enllà de la Unió Europea? Ho pots fer a través dels convenis d'intercanvi d'estudiants que la UIB té firmats amb universitats dels països que trobaràs a l'apartat "Destinacions" d'aquesta pàgina.

A través d'aquests convenis, pots cursar part dels teus estudis en una altra universitat, sense haver de pagar la matrícula allà.

Els intercanvis són d'un semestre o d'un curs acadèmic complet, d'acord amb el calendari acadèmic de cada universitat de destinació, que sol ser diferent del de la UIB.

Si vols demanar una plaça, has de lliurar la teva sol·licitud a través de la plataforma UIBdigital el curs abans de partir, durant el període en què estiguin obertes les convocatòries.

Destinacions

Convenis d'intercanvi

On pots anar?

Pots anar a diverses universitats d'aquests països (lista de places disponibles segons el país):

Convocatòries vigents

Convocatòria de gener de 2021 

Suspensió terminis - 25/02/2021
Activació de terminis - 04/03/2021

Termini de sol·licitud
Del 11 de gener al 29 de gener de 2021
Adjudicació provisional
8 de març de 2021 nou - a través d'UIBdigital
Acceptació / Renúncia / Reclamacions
del 9 al 15 de març nou - a través d'UIBdigital -                            Condicions d'acceptació de la plaça  

 Bases de la convocatòria i llista de places

Punt d'informació: Servei de Relacions Internacionals, Cas Jai, campus UIB amb Cita prèvia

 

Sol·licitud d'una plaça

Requisits

 • Estar matriculat a la UIB o als seus centres adscrits durant el curs acadèmic en què es presenta la sol·licitud i cursar-hi estudis oficials d’ensenyament superior que permetin obtenir un títol universitari reconegut en el moment en què es presenta la sol·licitud.
 • Tenir superats un mínim de 90 crèdits en el moment de lliurar la sol·licitud.
 • Acreditar tenir el nivell d’idioma que requereix la universitat de destinació. En qualsevol cas es recomana consultar la pàgina web de la universitat que es sol·licita per tenir més informació sobre el nivell d’idioma que es requereix

Procediment de sol·licitud de plaça

Els estudiants han de seguir els passos següents:

 1. Informar-se i decidir a quina universitat volen anar, d’acord amb l’oferta que s’estableix per als seus estudis a la web del SRI.
 2. Complir els requisits establerts a la convocatòria.
 3. Parlar amb el coordinador acadèmic per veure quina plaça s’adequa més al propi perfil curricular.
 4. Emplenar la sol·licitud «Convenis d'intercanvi d'estudiants» a través d’UIBdigital de la UIB. Es poden demanar fins a cinc universitats, classificades per ordre de preferència.
 5. L’apartat de "Nivell d’idioma" de la sol·licitud només s’ha d’emplenar en cas que l’estudiant pugui acreditar documentalment el coneixement d’idioma. L’acreditació de l’idioma es pot aconseguir mitjançant certificació d’acord amb la taula d’equivalències respecte del Marc europeu de referencia comú, publicada pel Servei Lingüístic de la UIB. 

És imprescindible la presentació de l’acreditació del punt 5è per a aquelles universitats que puguin exigir un certificat, d’acord amb la informació de la web d’aquestes universitats pel que fa al nivell d’idioma requerit.

Una vegada emplenada la sol·licitud, s’hi haurà d’adjuntar la documentació següent a través d’UIBdigital:

 • ­Fotocòpia del DNI.
 • Certificat del nivell de coneixement d’idioma que es demana a les universitats que se sol·liciten, d’acord amb el que s’hagi indicat a l’apartat de "Sol·licitud".

Queden exclosos d'ajuntar la documentació referent al coneixement d'idioma els sol·licitants per als quals ja consti l'acreditació del nivell corresponent a l'expedient acadèmic, com s'indica al camp "Obtenció del nivell de coneixement de llengua estrangera", llevat que la persona interessada vulgui presentar altres tipus de certificat, cas en què ho ha d'indicar a l'apartat següent.

Els estudiants que no hagin emplenat aquesta casella a l’apartat de "Sol·licitud" no hauran de presentar aquesta documentació.

L’extracte acadèmic s’incorporarà d’ofici a la sol·licitud i el coordinador acadèmic el podrà consultar directament a través d’UIBdigital. L’estudiant no l’ha de presentar en cap cas.

Procediment d'adjudicació

Una vegada tancat el termini de presentació de sol·licituds, el Servei de Relacions Internacionals (SRI) farà la revisió corresponent i s’obrirà un termini de 5 dies per a possibles esmenes.

Finalitzat el període d’esmenes, les sol·licituds que compleixin els requisits s’enviaran als coordinadors acadèmics perquè en facin la selecció pertinent d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat, tenint en compte especialment l’expedient acadèmic de l’alumne, la certificació del nivell d’idioma i la universitat de destinació sol·licitada. També es tindrà en compte el nombre de crèdits superats.

L'adjudicació provisional es comunicarà a cada alumne per UIBdigital en la data especificada a la convocatòria.

Informació per a alumnes seleccionats

Un cop seleccionat has de...

 • Acceptar la plaça concedida, o renunciar-hi, per UIBdigital dins el termini establert a la convocatòria.
 • Enviar, dins els terminis que estableix la universitat de destinació, la documentació de sol·licitud que aquesta requereixi i "l'acord d'estudis previ" (vegeu l'apartat "Impresos") signat per l'estudiant i per la UIB. Al SRI podem ajudar-te a realitzar aquest tràmit.
 • Quan la universitat de destinació rebi la teva sol·licitud, t’enviarà una carta d’acceptació, i aquesta et facilitarà la sol·licitud del visat.
 • Cercar allotjament al país de destinació a través de la universitat de destinació.
 • Sol·licitar, si escau, el teu visat a l’ambaixada o el consolat del país de destinació corresponent i gestionar una assegurança mèdica o d’accidents que et cobreixi els incidents durant el viatge i l’estada a l’estranger.

Altres informacions

Impresos

Convocatòries anteriors

Convocatòria de febrer de 2020 - Només per a mobilitats de segon semestre 2020-21

Termini de sol·licitud
Del 17 de febrer al 6 de març de 2020
Adjudicació provisional
05 de juny de 2020 (UIBdigital)
Acceptació / Renúncia / Reclamacions
Del 08 al 12 de juny de 2020 (aquesta gestió es tramita per UIBdigital) - Condicions d'acceptació de la plaça  important

 Bases de la convocatòria i llista de places

Punt d'informació: Servei de Relacions Internacionals UIB, Cas Jai, campus universitari.

     Convocatòries anteriors

 

Informació general