Escoltar

ERASMUS+ Estudis KA103

Erasmus+ Estudis KA103                                       PIC-999846707 - OID-E10208680

Què és?

El Parlament Europeu ha aprovat el nou programa ERASMUS+ per al període 2014-20. Aquest programa entra en vigor el dia 1 de gener de 2014 i s'emmarca en l'estratègia Europa 2020, en l'estratègia Educació i Formació i en l'estratègia Rethinking Education i engloba totes les iniciatives d'educació, formació, joventut i esport. En matèria educativa inclou tots els nivells: escolar, formació professional, ensenyament superior i formació de persones adultes.

Erasmus+ integra els programes existents en el Programa d'Aprenentatge Permanent i els programes d'educació superior internacional: Mundus, Tempus, ALFA, Edulink i programes bilaterals, a més de Youth in Action. El programa es divideix en tres Accions principals: Acció 1 Mobilitat de les persones per motius d'aprenentatge, Acció 2 Cooperació per a la innovació i l'intercanvi de bones pràctiques, Acció 3 Recolzament a la reforma de les polítiques.

La mobilitat d'estudiants de les institucions d'Educació Superior s'inclou dins l'Acció 1 del programa ERASMUS+.

Informació general

El programa ERASMUS+ et permet cursar una part dels teus estudis a una universitat europea amb la qual hi hagi un acord d'intercanvi signat per a cada estudi.

Durada

El període d'estada mínim a la universitat de destinació és de 3 mesos, i el màxim, de 12 mesos per cada cicle d'estudis (grau, màster i doctorat), inclòs un període complementari de pràctiques. Els estudiants que hagin realitzat un ERASMUS anteriorment podran sol·licitar una altra mobilitat sempre que no se superin els 12 mesos entre les dues estades i per cicle d'estudis.

A més, els alumnes que realitzin una estada el primer semestre del curs podran sol·licitar allargar l'estada fins a 12 mesos, d'acord amb els requisits i criteris que s'estableixin a la convocatòria.

Matrícula

La matrícula del curs s'ha d'abonar a la UIB i els estudiants estaran exempts d'abonar qualsevulla quantitat en concepte de taxes acadèmiques o administratives, exàmens o accés a laboratoris i biblioteques a la universitat de destinació. Es podrà requerir que s’abonin petites quantitats per despeses d’assegurances, associació d’estudiants i ús de material, en les mateixes condicions que els estudiants locals.

Els alumnes seleccionats podran fer la matrícula de les assignatures a cursar a la UIB per UIBdigital en el termini de matrícula que s'especifiqui. La matrícula de les assignatures/crèdits que vulguin cursar a destinació s'haurà de fer directament als Serveis Administratius corresponents.

Requisits d'idioma

Les universitats de destinació poden recomanar o exigir un determinat nivell d'idioma. El requisit d'idioma s'ha de complir en el moment de fer la sol·licitud per UIBdigital.

Podreu trobar la informació del requisit d'idioma directament al web de cada universitat o a Informació sobre idiomes, tot i que es recomana visitar sempre el web de la universitat de destinació pels possibles canvis que hi pugui haver sobre aquest requisit.

Assegurança mèdica 

Alumnes amb necessitats especials

Dirigiu-vos al Servei de Relacions Internacionals per a més informació.

Pàgines d'interès

Destinacions

 

Erasmus+ Estudis

On pots anar?

 • Als vint-i-vuit estats membres de la Unió Europea.
 • Als països de l'Àrea Econòmica Europea (Islàndia, Liechtenstein i Noruega).
 • Altres països: Turquia, Macedònia del Nord i Sèrbia.

Observacions

La UIB té acords bilaterals amb més de 250 universitats europees. La llista definitiva d'universitats i places disponibles es publicarà una setmana abans de cada convocatòria de sol·licitud de plaça de mobilitat.

Ajuts econòmics

*Beca ERASMUS+

Aquesta beca és una contribució de la UE a les despeses de viatge i manutenció dels participants. El seu import dependrà del país de destinació on l'estudiant faci la seva estada, d'acord amb els tres grups següents, classificats segons el nivell de vida:

Curs acadèmic 2019-20 País de destinacióQuantitat mensual dels ajuts

Grup 1

Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Regne Unit i Suècia300€
Grup 2 Alemanya, Àustria, Bèlgica, Xipre,  França, Grècia, Itàlia, Malta, Països Baixos, Portugal
250€
Grup 3 Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Macedònia del Nord, Polònia, República Txeca, Romania, Sèrbia i Turquia200€

La beca ERASMUS+ cobrirà un màxim de 7 mesos per curs acadèmic, depenent dels requisits que s'especifiquin a la convocatòria que publicarà l'Agència Nacional ERASMUS (SEPIE). Els alumnes que no rebin ajut econòmic i aquells que allarguin la seva estada podran fer la seva mobilitat amb recursos propis, però dins el marc del programa ERASMUS+.

Aquells estudiants que hagin estat becaris del Ministeri el curs anterior a la mobilitat, podran rebre un increment de 200 euros/mes. Tota aquesta informació se publicarà en les convocatòries corresponents.

Aquestes ajudes es podran complementar amb el cofinançament d'altres organismes públics: Beques i ajuts complementaris.

*Alumnes amb necessitats especials

Els alumnes amb necessitats especials poden demanar un ajut complementari. Per això, us heu de dirigir al Servei de Relacions Internacionals.

*Beques Santander Erasmus per al curs 2020-21

Més informació: Servei de Relacions Internacionals - Cas Jai

 

Convocatòries vigents

Convocatòria febrer 2020 - només per a mobilitats de segon semestre del curs 2020-21

Termini de sol·licitud
Del 17 de febrer al 6 de març de 2020
Adjudicació provisional
27 de març de 2020 (UIBdigital)
Acceptació / Renúncia / Reclamacions
Del 30 de març al 3 d'abril de 2020 (s'ha de tramitar per UIBdigital)
Condicions d'acceptació de la plaça

 Bases de la convocatòria i llista de places

 • Bases de la convocatòria
 • Llista de places disponibles - febrer 2020 - ordenada per pla d'estudis i per país. En aquesta llista també s'inclou el nom del tutor/tutora responsable de la universitat per a consultes acadèmiques i informació sobre la universitat sol·licitada. 
 • Sol·licitud - s'ha d'emplenar a través d'UIBdigital. Es poden seleccionar fins a un màxim de 5 universitats i per ordre de preferència. És imprescindible adjuntar-hi una còpia del DNI, amb ambdues cares a la mateixa pàgina.
 • Nivell d'idioma - És imprescindible la presentació d'acreditació de coneixement d'idioma si la universitat de destinació sol·licitada ho requereix. En cas que no se requereixi, la presentació d'un certificat d'idioma es podrà tenir en compte a l'hora de la selecció. Queden exclosos d'adjuntar aquesta acreditació els alumnes que ho hagin acreditat en el seu expedient acadèmic i correspongui al nivell que demana la universitat de destinació. (Més informació sobre l'idioma directament a la web de cada universitat i a la llista d'universitats).

Punt d'informació: Servei de Relacions Internacionals, Cas Jai, campus UIB.

Convocatòria novembre 2019 per a mobilitats el curs 2020-21

Termini de sol·licitud
Del 28 d'octubre al 15 de novembre de 2019
Adjudicació provisional
13 de desembre de 2019 (UIBdigital)
Acceptació / Renúncia / Reclamacions
Del 16 al 20 de desembre de 2019 (UIBdigital)
Condicions d'acceptació de la plaça

Acceptació / Renúncia / Reclamacions / Llista d'espera

 • S'obri un termini de cinc dies hàbils (fins 20 de desembre) perquè els alumnes acceptin o renunciïn a la plaça adjudicada provisionalment a través d’UIBdigital. En cas de renúncia, n’hauran d’especificar el motiu. A més, durant aquest termini els estudiants també podran fer les reclamacions que considerin oportunes, referides únicament a durada o període d’estada. (punt 8 de la convocatòria)
 • Les places adjudicades provisionalment que no siguin acceptades o renunciades pels alumnes, passaran a la llista d'espera o s'oferiran directament a la convocatòria de febrer 2020.
 • Termini per acceptar les places reclamades: 10 de gener de 2020.
 • Termini per acceptar les places assignades en llista d'espera: 17 de gener de 2020

Bases de la convocatòria i llista de places

 • Bases de la convocatòria de novembre 2019
 • Llista de places de novembre 2019 - ordenada per pla d'estudis i per país. En aquesta llista també s'inclou el nom del tutor/tutora responsable de la universitat per a consultes acadèmiques i informació sobre la universitat sol·licitada.  enllaç


 

Sol·licitud d'una plaça

Requisits

 • Estar matriculat a la UIB o als seus centres adscrits durant el curs acadèmic actual i el curs acadèmic en el qual es realitza l'estada.
 • Cursar a la UIB estudis oficials d'ensenyament superior que permetin obtenir un títol universitari reconegut o un títol reconegut de nivell superior, inclòs el doctorat.
 • Haver superat un mínim de 60 crèdits en el moment de fer la sol·licitud i estar matriculat en el segon any d'estudis d'ensenyament superior (excepte estudiants de màster i de doctorat).
 • Tenir la nacionalitat espanyola o ser resident en un país de la Unió Europea o de qualsevol altre estat membre del programa ERASMUS+.
 • Tenir nacionalitat de tercers països no membres del programa i estar en possessió d'un permís de residència vàlid per residir a Espanya durant el període de realització de la mobilitat. En aquest cas, el sol·licitant és responsable de gestionar els visats o permisos corresponents al seu desplaçament al país de destinació.
 • Acreditar el nivell d'idioma que requereix la universitat de destinació, si escau, d'acord amb l'annex II de la convocatòria. És imprescindible presentar el document acreditatiu corresponent en el moment de fer la sol·licitud, d'acord amb la taula d’equivalències respecte del Marc europeu de referencia comú, publicada pel Servei Lingüístic de la UIB. (Consulteu la informació sobre examen oficial CertiUni, Servei Lingüístic de la UIB.) En qualsevol cas, es recomana visitar la pàgina web de la universitat que es vol sol·licitar.

Els estudiants seleccionats estaran obligats a fer una prova de nivell en línia, abans i en tornar de la seva estada, a la plataforma OLS. (Vegeu l'apartat Informació per a alumnes seleccionats.)

Procediment de sol·licitud de plaça

 1. Comprovar que es reuneixen els requisits per participar en aquest programa (crèdits, idioma...)
 2. Informar-se i decidir a quina universitat es vol anar, d’acord amb l’oferta de places que s’estableix en cada convocatòria.
 3. Parlar amb els tutors ERASMUS+ o amb els coordinadors de mobilitat per saber quina plaça s’adequa més al propi perfil.
 4. Emplenar la sol·licitud ERASMUS+ a través d’UIBdigital. Es poden seleccionar fins a un màxim de 5 peticions i per ordre de preferència.
 5. L’apartat de Nivell d’idioma de la sol·licitud només s’ha d’emplenar en cas que l’estudiant pugui acreditar documentalment el coneixement de l’idioma. L’acreditació de l’idioma es pot aconseguir mitjançant certificació d’acord amb la taula d’equivalències respecte del Marc europeu de referencia comú, publicada pel Servei Lingüístic de la UIB. És imprescindible la presentació de l’acreditació del punt 5è per a aquelles universitats que puguin exigir un certificat, d’acord amb l’annex II de la convocatòria i d’acord amb la informació del web d’aquestes universitats pel que fa al nivell d’idioma requerit.
 6. Una vegada emplenada la sol·licitud, és imprescindible adjuntar la documentació següent a través d’UIBdigital:
 7. a) Fotocòpia del DNI/NIE, ambdues cares a la mateixa pàgina. Document obligatori.

  b) Certificat del nivell de coneixement d’idioma que demanen les universitats que se sol·liciten, d’acord amb el que s’hagi indicat a l’apartat de sol·licitud. Document no obligatori. Només l’han de presentar els sol·licitants que no tinguin acreditat el nivell d’idioma a l’expedient acadèmic o els qui vulguin presentar altres tipus de certificat.

  Els estudiants que no hagin marcat la casella del certificat de nivell de coneixement d'idioma, només hauran de presentar la documentació del punt a).

  L’extracte acadèmic s’incorporarà d’ofici a la sol·licitud i el tutor el podrà consultar directament a través d’UIBdigital. L’estudiant no l’ha de presentar en cap cas.

Procediment d'adjudicació de places

Una vegada tancat el termini de presentació de sol·licituds, el Servei de Relacions Internacionals (SRI) en farà la revisió corresponent i s’obrirà un termini de 5 dies hàbils per a possibles esmenes.

Acabat el període d’esmenes, les sol·licituds que compleixin els requisits s’enviaran als tutors perquè en facin la selecció pertinent d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat, tenint en compte especialment: la universitat de destinació sol·licitada, l’expedient acadèmic de l’alumne, la certificació del nivell d’idioma i l'adequació curricular entre la UIB i la universitat de destinació. En cas d'empat, també es tindrà en compte el nombre de crèdits superats.

La adjudicació provisional es comunicarà a cada alumne per UIBdigital en la data especificada al calendari de terminis de la convocatòria.

Procediment d’acceptació o renúncia de la plaça

Una vegada l'alumne rep l'adjudicació provisional, s’obrirà un termini de 5 dies per acceptar o renunciar a aquesta adjudicació a través d’UIBdigital. En cas de renúncia, se n’haurà d’especificar el motiu. A més, durant aquest termini també es podran fer les reclamacions que l’estudiant consideri oportunes, referides únicament a durada o període d’estada. Transcorregut el termini de reclamacions, s’obrirà un període d’acceptació de les places en llista d’espera que hagin quedat vacants.

En qualsevol cas, l’acceptació de la plaça no comporta que l’estudiant beneficiari sigui automàticament acceptat a la universitat de destinació, que és la que en última instància ha d’acceptar-lo. S’ha de tenir en compte que per ser admès és necessari emplenar tots els documents que requereixi la universitat de destinació i lliurar-los dins els terminis fixats.

Els estudiants que hagin obtingut més d’una plaça en els diferents programes d’intercanvi, només podran gaudir d’una plaça per any acadèmic. En cas que l’altra plaça quedi vacant després de concloure tots els processos de selecció dels programes de mobilitat per al proper curs acadèmic, s’avaluarà la possibilitat que es puguin aprofitar les places concedides.

Informació per a alumnes seleccionats

Com fer la matrícula a la UIB

La matrícula s'ha de formalitzar en els terminis establerts al calendari de matrícula. L'alumnat Erasmus+ seleccionat s'ha de matricular dels crèdits o assignatures que apareguin al seu contracte d'estudis previ (learning agreement) directament als Serveis Administratius de la UIB. Només es pot fer automatrícula de les assignatures que es vulguin cursar a la UIB.

Les assignatures detallades al contracte d'estudis previ i les seves modificacions s'han de cursar a tots els efectes a la universitat de destinació durant l'any acadèmic corresponent a l'intercanvi i seguint la normativa. Per tant, els criteris i les convocatòries d'avaluació de les assignatures seran els de la universitat de destinació.

Les assignatures que l'estudiant cursi a la universitat de destinació i no figurin al contracte d'estudis no formen part del programa d'intercanvi i, per tant, no són objecte de reconeixement acadèmic a la UIB ni poden motivar per si mateixes ajuts econòmics a la mobilitat.

Online Linguistic Suport - OLS 

El suport lingüístic en línia (OLS) s'ha desenvolupat per ajudar els participants en el programa ERASMUS+ a millorar el coneixement de la llengua que utilitzaran per estudiar o treballar a l'estranger, per tal d'eliminar obstacles per a la participació en els programes de mobilitat.

Tots els alumnes estan obligats a fer una avaluació de competències lingüístiques a l’inici i al final de la mobilitat. A més, hi haurà la possibilitat de fer un curs en línia d’acord amb el resultat obtingut a l’avaluació de competències lingüístiques.

La plataforma OLS està disponible en els idiomes següents: BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL y SV.

Prova de nivell

Curs d'idiomes

Allargar l'estada 

Només poden allargar l'estada els alumnes ERASMUS+ que realitzen una estada el primer semestre del curs acadèmic.

Per obtenir l'autorització per allargar estada, l'alumne haurà de presentar al Servei de Relacions Internacionals el document de sol·licitud d'estada degudament emplenat i signat i el contracte d'estudis corresponent a les assignatures a cursar durant el segon semestre (mínim 18 crèdits) signat per la universitat de destinació i per la UIB. La concessió no implica que l'estudiant rebi la beca Erasmus durant el període d'ampliació d'estada, la qual cosa dependrà de la disponibilitat pressupostària.

L'alumne que obtingui l'autorització per allargar l'estada s'haurà de matricular dels crèdits establerts al contracte d'estudis previ del segon semestre.

El termini màxim per presentar la documentació per allargar estada acaba el dia 13 de març de 2020.

 

Impresos

 

Convocatòries anteriors

Mobilitats per al curs 2019-20

Mobilitats per al curs 2018-19