ERASMUS+ Estudis KA131

Erasmus Estudis KA131

Informació bàsica

Erasmus+ Estudis KA103      PIC-999846707 - OID-E10208680

Què és?

Erasmus+ és el programa de la UE en els àmbits de l'educació, la formació, la joventut i l'esport pel període 2021-2027. 

Aquest programa recolza la mobilitat física i combinada dels estudiants a qualsevol camp d’estudi i cicle (grau, màster i doctorat). 

Els estudiants poden cursar estudis a l’estranger a una institució d’educació superior associada o realitzar un període de formació de pràctiques a una empresa, institut d’investigació, un laboratori, una organització o qualsevol altre lloc de feina pertinent a l’estranger.

La mobilitat d'estudiants de les institucions d'Educació Superior s'inclou en aquest programa amb el nom Erasmus+ KA131.

 

Informació general

El programa ERASMUS+ et permet cursar una part dels teus estudis a una universitat europea amb la qual hi hagi un acord d'intercanvi signat per a cada estudi.

Durada

El període d'estada mínim a la universitat de destinació és de 3 mesos, i el màxim, de 12 mesos per cada cicle d'estudis (grau, màster i doctorat), inclòs un període complementari de pràctiques. Els estudiants que hagin realitzat un ERASMUS anteriorment podran sol·licitar una altra mobilitat sempre que no se superin els 12 mesos entre les dues estades i per cicle d'estudis, excepte per als estudis de Medicina, en què el període màxim serà de 24 mesos.

A més, els alumnes que realitzin una estada el primer semestre del curs podran sol·licitar allargar l'estada fins a 12 mesos, d'acord amb els requisits i criteris que s'estableixin a la convocatòria.

Matrícula

La matrícula del curs s'ha d'abonar a la UIB i els estudiants estaran exempts d'abonar qualsevulla quantitat en concepte de taxes acadèmiques o administratives, exàmens o accés a laboratoris i biblioteques a la universitat de destinació. Es podrà requerir que s’abonin petites quantitats per despeses d’assegurances, associació d’estudiants i ús de material, en les mateixes condicions que els estudiants locals.

Els alumnes seleccionats podran fer la matrícula de les assignatures a cursar a la UIB per Acadèmic en el termini de matrícula que s'especifiqui. La matrícula de les assignatures/crèdits que vulguin cursar a destinació s'haurà de fer directament als Serveis Administratius corresponents.

Requisits d'idioma

Les universitats de destinació poden recomanar o exigir un determinat nivell d'idioma. El requisit d'idioma s'ha de complir en el moment de fer la sol·licitud per Acadèmic.

Podreu trobar la informació del requisit d'idioma directament al web de cada universitat. Es recomana visitar sempre el web de la universitat de destinació pels possibles canvis que hi pugui haver sobre aquest requisit.

Assegurança mèdica 

Alumnes amb necessitats especials

Dirigiu-vos al Servei de Relacions Internacionals per a més informació.

Pàgines d'interès

 

Destinacions

On pots anar?

 • Als vint-i-set estats membres de la Unió Europea.
 • Als països de l'Àrea Econòmica Europea (Islàndia, Liechtenstein i Noruega).
 • Altres països: Turquia, Macedònia del Nord i Sèrbia.

Observacions

La UIB té acords bilaterals Erasmus+ amb més de 250 universitats d'aquests països. La llista definitiva d'universitats i places disponibles per Grau, Màster i Doctorat es publicarà a la convocatòria corresponent l'apartat "Convocatòries vigents". Has de consultar les places que s'ofereixen als teus estudis, contactar amb el tutor i fer la sol·licitud a Acadèmic en els terminis que s'hi indiquin.

Ajuts econòmics

*Beca ERASMUS+

Aquesta beca és una contribució de la UE a les despeses de viatge i manutenció dels participants. El seu import dependrà del país de destinació on l'estudiant faci la seva estada, d'acord amb els tres grups següents, classificats segons el nivell de vida:


País de destinacióQuantitat mensual dels ajuts

Grup 1

Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega i Suècia310€
Grup 2 Alemanya, Àustria, Bèlgica, Xipre,  França, Grècia, Itàlia, Malta, Països Baixos, Portugal
260€
Grup 3 Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Macedònia del Nord, Polònia, República Txeca, Romania, Sèrbia i Turquia210€

Aquells estudiants que hagin estat becaris del Ministeri el curs anterior a la mobilitat i els alumnes amb una discapacitat superior al 33%, podran rebre un increment addicional. Tota la informació se publicarà en les convocatòries corresponents.

Aquestes ajudes es podran complementar amb el cofinançament d'altres organismes públics: Beques i ajuts complementaris.

*Beques Santander Erasmus

Més informació: Servei de Relacions Internacionals - Cas Jai

 

Convocatòries vigents

Mobilitats per al curs 2023-24

Termini de sol·licitud
De l'1 al 20 de desembre de 2022 - a través d'Acadèmic
Adjudicació provisional
El 6 de març de 2023
Acceptació / No acceptació
Del 7 al 13 de març de 2023

Punt d'informació: Servei de Relacions Internacionals, Cas Jai, campus UIB, amb Cita prèvia, o escriu-nos a <mobilitat.convocatories@uib.es>.

 

Sol·licitud d'una plaça

Requisits

 • Estar matriculat a la UIB o als seus centres adscrits durant el curs acadèmic actual i el curs acadèmic en el qual es realitza l'estada.
 • Cursar a la UIB estudis oficials d'ensenyament superior que permetin obtenir un títol universitari reconegut o un títol reconegut de nivell superior, inclòs el doctorat.
 • Haver superat un mínim de 60 crèdits en el moment de fer la sol·licitud i estar matriculat en el segon any d'estudis d'ensenyament superior (excepte estudiants de màster i de doctorat).
 • Tenir la nacionalitat espanyola o ser resident en un país de la Unió Europea o de qualsevol altre estat membre del programa ERASMUS+.
 • Tenir nacionalitat de tercers països no membres del programa i estar en possessió d'un permís de residència vàlid per residir a Espanya durant el període de realització de la mobilitat. En aquest cas, el sol·licitant és responsable de gestionar els visats o permisos corresponents al seu desplaçament al país de destinació.
 • Acreditar el nivell d'idioma que requereix la universitat de destinació, si escau. És imprescindible presentar el document acreditatiu corresponent en el moment de fer la sol·licitud, d'acord amb la taula d’equivalències respecte del Marc europeu de referència comú, publicada pel Servei Lingüístic de la UIB. En qualsevol cas, es recomana visitar la pàgina web de la universitat que es vol sol·licitar.

Els estudiants seleccionats estaran obligats a fer una prova de nivell en línia, abans de la seva estada, a la plataforma OLS. (Vegeu l'apartat Informació per a alumnes seleccionats.)

Procediment de sol·licitud de plaça

 1. Comprovar que es reuneixen els requisits per participar en aquest programa (crèdits, idioma...)
 2. Informar-se i decidir a quina universitat es vol anar, d’acord amb l’oferta de places que s’estableix en cada convocatòria.
 3. Parlar amb els tutors ERASMUS+ o amb els coordinadors de mobilitat per saber quina plaça s’adequa més al propi perfil.
 4. Emplenar la sol·licitud ERASMUS+a Acadèmic. Es poden demanar fins a un màxim de 8 destinacions i per ordre de preferència.
 5. Acreditar el nivell d'idioma de les universitats sol·licitades a l’apartat Dades d'intercanvi. L’acreditació de l’idioma es pot aconseguir mitjançant certificació d’acord amb la taula d’equivalències respecte del Marc europeu de referència comú, publicada pel Servei Lingüístic de la UIB. És imprescindible la presentació de l’acreditació per a aquelles universitats que puguin exigir un certificat, d’acord amb la informació del web d’aquestes universitats pel que fa al nivell d’idioma requerit.
 6. A la sol·licitud per Acadèmic s'hi ha d'adjuntar:
  1. Fotocòpia del DNI/NIE, ambdues cares a la mateixa pàgina
  2. Certificat del nivell de coneixement d’idioma que demanen les universitats que se sol·liciten, si escau.
 7. L’alumnat matriculat en el darrer any de grau que tengui previst realitzar un intercanvi Erasmus+ durant els seus estudis de màster, així com l’alumnat matriculat en un màster oficial de la UIB, haurà de formalitzar la seva sol·licitud de manera presencial al Servei de Relacions Internacionals.

Procediment d'adjudicació de places

Una vegada s’hagi tancat el termini de presentació de sol·licituds, el Servei de Relacions Internacionals (SRI) en farà la revisió corresponent i s’obrirà un termini per a possibles esmenes.

Cada alumne estarà informat de l'estat de la seva sol·licitud i rebrà les comunicacions pertinents i de la resolució al Portal de l'estudiant.

Procediment d’acceptació o no acceptació de la plaça

Una vegada l'alumne rep l'adjudicació provisional, s’obrirà un termini per acceptar o no acceptar aquesta adjudicació. Transcorregut aquest termini, els estudiants que no hagin acceptat la plaça adjudicada quedaran exclosos i no podran fer una mobilitat en el marc d'aquest programa el curs 2023-24. 

En qualsevol cas, l’acceptació de la plaça no comporta que l’estudiant beneficiari sigui automàticament acceptat a la universitat de destinació, que és la que en última instància ha d’acceptar-lo. S’ha de tenir en compte que per ser admès és necessari emplenar tots els documents que requereixi la universitat de destinació i lliurar-los dins els terminis fixats.

Els estudiants que hagin obtingut més d’una plaça en els diferents programes d’intercanvi, només podran gaudir d’una plaça per any acadèmic. En cas que l’altra plaça quedi vacant després de concloure tots els processos de selecció dels programes de mobilitat per al proper curs acadèmic, s’avaluarà la possibilitat que es puguin aprofitar les places concedides.

Informació per a alumnes seleccionats

Com fer la matrícula a la UIB

La matrícula s'ha de formalitzar en els terminis establerts al calendari de matrícula i sempre abans de començar la mobilitat. L'alumnat Erasmus+ seleccionat s'ha de matricular dels crèdits o assignatures que apareguin al seu contracte d'estudis previ (OLA) directament als Serveis Administratius de la UIB. Només es pot fer matrícula en línia de les assignatures que es vulguin cursar a la UIB.

Les assignatures detallades al contracte d'estudis previ i les seves modificacions s'han de cursar a tots els efectes a la universitat de destinació durant l'any acadèmic corresponent a l'intercanvi i seguint la normativa. Per tant, els criteris i les convocatòries d'avaluació de les assignatures seran els de la universitat de destinació.

Les assignatures que l'estudiant cursi a la universitat de destinació i no figurin al contracte d'estudis no formaran part del programa d'intercanvi i, per tant, no seran objecte de reconeixement acadèmic a la UIB ni poden motivar per si mateixes ajuts econòmics a la mobilitat.

Online Linguistic Suport - OLS 

El suport lingüístic en línia (OLS) s'ha desenvolupat per ajudar els participants en el programa ERASMUS+ a millorar el coneixement de la llengua que utilitzaran per estudiar o treballar a l'estranger, per tal d'eliminar obstacles per a la participació en els programes de mobilitat.

Tots els alumnes estan obligats a fer una avaluació de competències lingüístiques a l’inici de la mobilitat. A més, hi haurà la possibilitat de fer un curs en línia d’acord amb el resultat obtingut a l’avaluació de competències lingüístiques. Abans de començar l'estada, l'estudiant rebrà una invitació per mail per accedir a aquesta plataforma OLS.

Idiomes d'aprenentatge disponibles        Presentació Prova de nivell      Presentacó Curs d'idiomes

Allargar l'estada 

Només poden allargar l'estada els alumnes ERASMUS+ que realitzen una estada el primer semestre del curs acadèmic.

Per obtenir l'autorització per allargar estada, l'alumne haurà de presentar al Servei de Relacions Internacionals el document de sol·licitud d'ampliació d'estada degudament emplenat i signat i el contracte d'estudis corresponent a les assignatures a cursar durant el segon semestre (mínim 18 crèdits) signat per la universitat de destinació i per la UIB. La concessió no implica que l'estudiant rebi la beca Erasmus durant el període d'ampliació d'estada, la qual cosa dependrà de la disponibilitat pressupostària.

L'alumne que obtingui l'autorització per allargar l'estada s'haurà de matricular dels crèdits establerts al contracte d'estudis previ del segon semestre.

Termini per sol·licitar allargar estada curs 2021-22 - 18 febrer de 2022

 

 

Impresos

 

 

Convocatòries anteriors

 Mobilitats per al curs 2022-23 

Termini de sol·licitud
Del 17 al 31 de gener de 2022 (tancat)
Adjudicació provisional
El 25 de febrer de 2022
Acceptació / Renúncia / Reclamacions
Del 26 de febrer al 2 de març de 2022 per UIBdigital
Condicions d'acceptació de la plaça
 • Bases de la convocatòria
 • Annex I Llista d'universitats i places disponibles - ordenada per pla d'estudis i per país. En aquesta llista també s'inclou el nom del tutor/tutora responsable de la universitat per a consultes acadèmiques i informació sobre la universitat sol·licitada. 
 • Annex II Informació sobre idiomes - És imprescindible la presentació d'acreditació de coneixement d'idioma si la universitat de destinació sol·licitada ho requereix. En cas que no se requereixi, la presentació d'un certificat d'idioma es podrà tenir en compte a l'hora de la selecció. Queden exclosos d'adjuntar aquesta acreditació els alumnes que ho hagin acreditat en el seu expedient acadèmic i correspongui al nivell que demana la universitat de destinació.(Més informació sobre l'idioma a la web de cada universitat).

Mobilitats per al curs 2020-21

Mobilitats per al curs 2019-20

Mobilitats per al curs 2018-19

 

 

 

Informació general