Escoltar

Condicions d'acceptació de la plaça

Condicions generals d’acceptació de la plaça de mobilitat atorgada:

 1. Acceptar les normes reguladores dels programes d’intercanvi de la UIB, de la universitat de destinació i del programa sota el qual es fa la mobilitat.
 2. Complir els requisits d’idioma que estableixi la universitat de destinació, d’acord amb la seva normativa.
 3. Cursar o realitzar a la universitat o empresa de destinació el que estableixi l’acord d’estudis definitiu durant el període de l’intercanvi.
 4. Gestionar el contracte d’estudis previ, l’acord de canvis al contracte previ i el certificat d’estada, d’acord amb els que s’hi estableixi i en els terminis que s’hi indiquin.
 5. Tenir una assegurança mèdica i/o farmacèutica suficient durant la totalitat del període d’estada, i de repatriació en cas d’accident, malaltia greu o mort.
 6. En cas de renúncia fora dels terminis establerts, informar-ne per escrit el Servei de Relacions Internacionals. 

Condicions particulars d’acceptació de la plaça de mobilitat ERASMUS+ Estudis:

 1. Visitar la pàgina web de la universitat de destinació per informar-se dels tràmits a seguir i dels terminis en què s’ha de presentar la sol·licitud i altra documentació que puguin demanar. Aquesta documentació s’ha de lliurar en el termini que aquesta universitat de destinació indiqui.
 2. Signar el conveni de subvenció facilitat pel SRI abans de començar l’estada.
 3. Respectar el període d’estada mínima de 3 mesos, ja que en cas contrari l’alumne/a haurà de tornar l’ajut abonat i les assignatures cursades a la universitat de destinació no podran ser objecte de reconeixement.
 4. L’acceptació d’aquesta plaça no implica l’obtenció d’una beca econòmica associada. Per a això s’haurà d’estar pendent de les resolucions que en aquest cas prenguin el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports i el Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació (SEPIE), i el SRI n’informarà en el moment que les beques es facin públiques.

Condicions particulars d’acceptació de la plaça de mobilitat ERASMUS+ Pràctiques:

 1. Contractar abans de l’inici de la mobilitat una assegurança d’accidents que cobreixi com a mínim els danys que puguin ser causats a l’alumne/a per causes relacionades amb les tasques a realitzar al lloc de pràctiques, sempre que no estigui coberta per l’empresa de destinació.
 2. Respectar el període d’estada mínima de 2 mesos, ja que en cas contrari l’alumne/a haurà de tornar l’ajut ja abonat.
 3. Signar el conveni de subvenció facilitat pel SRI abans de començar l’estada.
 4. L’acceptació d’aquesta plaça no implica l’obtenció d’una beca econòmica associada. Per a això s’haurà d’estar pendent de les resolucions que en aquest cas prenguin el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports i el Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació (SEPIE), i el SRI n’informarà en el moment que les beques es facin públiques.

Condicions particulars d’acceptació de la plaça de mobilitat ERASMUS+ Països Associats KA107:

 1. Signar el conveni de subvenció facilitat pel SRI abans de començar l’estada.
 2. Respectar el període d’estada especificat segons les places.
 3. Gestionar personalment la contractació de l'assegurança mèdica i d’accidents indicada per l'SRI.
 4. Sol·licitar el visat d’estudiant, si escau, a l’ambaixada o consolat corresponent del país de destinació, així com respectar la legislació en matèria de visats i permisos de residència. 
 5. La participació en aquest programa implica l’acceptació d’aquestes bases, les del programa ERASMUS+ Països Associats KA107 i les detallades al contracte de subvenció.

 Condicions particulars d’acceptació de la plaça de mobilitat SICUE:

 1. Visitar la pàgina web de la universitat de destinació per informar-se dels tràmits a seguir i dels terminis en què s’ha de presentar la sol·licitud i altra documentació que puguin demanar. Aquesta documentació s’ha de lliurar en el termini que aquesta universitat de destinació indiqui.

Condicions particulars d’acceptació de la plaça de mobilitat de CONVENIS D’INTERCANVI:

 1. Visitar la pàgina web de la universitat de destinació per informar-se dels tràmits a seguir i dels terminis en què s’ha de presentar la sol·licitud i altra documentació que puguin demanar. Aquesta documentació s’ha de lliurar en el termini que aquesta universitat de destinació indiqui.
 2. Gestionar personalment la contractació d’una assegurança mèdica i d’accidents amb cobertura durant tot el període d’estada a la universitat de destinació.
 3. Sol·licitar el visat d’estudiant a l’ambaixada o consolat corresponent del país de destinació, així com respectar la legislació en matèria de visats i permisos de residència.  

Condicions particulars d’acceptació de la plaça de mobilitat ISEP:

 1. S’ha de sol·licitar, si escau, el visat a l’ambaixada o el consolat del país de destinació corresponent i gestionar una assegurança mèdica i d’accidents a través de l’ISEP que cobreixi els incidents durant el viatge i l’estada a l’estranger.
 2. S’han d’abonar les despeses d’allotjament i manutenció a les Illes Balears: 6.000 euros si l’intercanvi és d’un curs acadèmic complet, o bé 3.000 euros si és d’un semestre.
 3. La participació en aquest programa implica l’acceptació d’aquestes bases i les de l’ISEP sobre aquest programa. 

Condicions particulars d'acceptació de la plaça CIEE:

 1. Tornar l’import íntegre de la beca a la Universitat de les Illes Balears - CIEE en cas que no sigui admès/esa a la universitat de destinació.
 2. Gestionar personalment la contractació d’una assegurança mèdica i d’accidents que em cobreixi durant tot el període de l’estada a la universitat de destinació.
 3. Sol·licitar el visat d’estudiant a l’ambaixada o consolat corresponent del país de destinació, així com respectar la legislació en matèria de visats i permisos de residència.
 4. Complir rigorosament les lleis estatals i locals del país on s’ha de dur a terme l’intercanvi acadèmic.

Condicions particulars d’acceptació de la plaça de mobilitat BEQUES IBEROAMÈRICA. ESTUDIANTS DE GRAU. SANTANDER UNIVERSITATS:

 1. Visitar la pàgina web de la universitat de destinació per informar-se dels tràmits a seguir i dels terminis en què s’ha de presentar la sol·licitud i altra documentació que puguin demanar. Aquesta documentació s’ha de lliurar en el termini que aquesta universitat de destinació indiqui.
 2. Gestionar l’assegurança mèdica obligatòria durant la totalitat del període d’estada a través de la plataforma que el programa Beques Iberoamèrica. Estudiants de grau. Santander Universitats posa a disposició dels seleccionats.
 3. S’ha de sol·licitar, si escau, el visat a l’ambaixada o el consolat del país de destinació corresponent.

L’incompliment de qualsevol d’aquests compromisos per part de l'estudiants eximeix la Universitat de les Illes Balears de les conseqüències o responsabilitats que se’n puguin derivar.

En compliment del que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades recollides seran incloses en diversos fitxers gestionats per la UIB, la finalitat dels quals és gestionar la plaça de l’alumne. Les dades de la sol·licitud són necessàries per complir amb l’esmentada finalitat i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix aconseguir-la.

Així mateix, amb l’acceptació d’aquestes condicions s’atorga el consentiment perquè la UIB cedeixiles dades a la universitat de destinació per a la finalitat esmentada, consentiment que es pot revocar en qualsevol moment.

La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal garanteix els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició quant a les dades facilitades, per exercir els quals l’alumne s’ha d’adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l’atenció del responsable de seguretat, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat dels fitxers.