Escoltar

ERASMUS+ Països associats KA107 PAS i PDI (sortints)

LOGO KA107PIC-999846707

Què és?

 

El Servei de Relacions Internacionals convoca 5 ajuts per finançar visites docents (STA), visites formatives (STT) i visites docent/formatives (STA/STT) que es duguin a terme els cursos acadèmics 2018-19 i 2019-20 en el marc del programa ERASMUS+ Països associats KA107.

Els ajuts es destinen a cobrir part de les despeses de viatge i manutenció per impartir docència o per a formació en universitats de Federació Russa, Sèrbia, Marroc i Tunísia. Es podrà sol·licitar com a màxim un ajut per país.

El període per fer una visita docent o formativa haurà d’haver acabat com a màxim el 30 de juny de 2020.

Per demanar una mobilitat ERASMUS+ Països associats KA107, s'ha de realitzar una sol·licitud en línia i enviar per correu electrònic els documents que es detallen a continuació.

Informació general

Requisits

Per poder sol·licitar una plaça ERASMUS+ Països associats KA107 s'han de complir els següents requisits:

 • Tenir una vinculació contractual amb la UIB vigent en el moment de la sol·licitud i durant la implementació de la mobilitat.
 • Estar adscrit a algun dels departaments o serveis, i/o impartir docència als estudis que es detallen a l’annex I.  Es donarà prioritat a les sol·licituds dels professors que ensenyin en els estudis que formen part del projecte.
 • El personal d’administració i serveis haurà de tenir una antiguitat mínima de dos anys, referida al darrer dia del termini de la convocatòria.
 • Presentar un acord de mobilitat per a personal docent o per a formació aprovat per la institució d’origen i la de destinació, on s’especifiqui el compromís d’impartir un mínim de 8 hores de docència per a les mobilitats STA durant els 5 dies d’estada o 4 hores de docència amb 4 hores formatives per a les mobilitats STA/STT.

Durada del període de docència o formació

La durada del període de docència o formatiu, és de 5 dies, i aquests 5 dies han de ser preferiblement consecutius. Les activitats docents han de ser d’un mínim de 8 hores lectives la setmana o es poden combinar 4 hores de docència amb 4 hores formatives.

Els dies no lectius i els caps de setmana queden exclosos dels còmputs indicats al paràgraf anterior.

Els dies complets de docència o formació impartida s’hauran d’especificar a l’acord de mobilitat definitiu i al certificat d’estada.

Ajuts econòmics

La Comissió Europea ha establert un ajut europeu com a contribució a les despeses de viatge i manutenció durant el període d’estada, seguint els criteris següents:

A) Ajut de viatge - Contribució a les despeses de viatge basada en la distància entre la UIB i la universitat de destinació en el país associat on es desenvolupi l’activitat corresponent. Import de l’ajut: 275 € (Sèrbia, Tunisia, Marroc), 530 € (Federació Russa) per participant.

Calculadora de distàncies

B) Ajut individual - 180 € per dia d’estada (5 dies de treball + un màxim de 2 dies de viatge).

Convocatòries vigents

Tercera convocatòria programa 2018-20 per a mobilitats a Federació Russa, Sèrbia, Marroc i Tunísia

 

Sol·licitud d'una plaça

Procediment de sol·licitud de plaça

 1. S’ha d’emplenar una sol·licitud en línia Formulari per al professorat i personal administratiu de la UIB sol·licitant mobilitats (STA o STT) amb el programa Erasmus+ Països Associats KA107 2018-20.
 2. Una vegada emplenada la sol·licitud, s’ha d’enviar al correu electrònic erasmuska107@uib.es la documentació següent:*
  • Fotocòpia del DNI/NIE.
  • Certificat del nivell de coneixement d’idioma que es demana a la universitat que se sol·licita (trobareu el nivell requerit a l'Annex II de la convocatòria).
  • Justificant emès per la universitat d’origen que es personal docent i investigador o d’administració i serveis (amb l’antiguitat).
  • Proposta d’acord de mobilitat que es desenvoluparà a la universitat que se sol·liciti.

S’ha d’emplenar de forma detallada cada apartat i especificar la temporalitat de les activitats que es duran a terme. Aquesta proposta ha d’estar degudament signada per la universitat d’origen i la de destinació en el moment de presentar la sol·licitud.

* L’enviament d’aquesta documentació per correu electrònic s’ha de fer dins el termini establert a les bases de la convocatòria.

Impresos

Convocatòries anteriors

Primera convocatòria programa 2018-20 per a mobilitats a Albània, Federació Russa, Marroc i Tunísia

Segona convocatòria programa 2017-19 per a mobilitats a Bòsnia Herzegovina

Tercera convocatòria 2018-2019 (tancada)

Convocatòries d'anys anteriors