ERASMUS+ Països associats KA107

capçelera

Informació bàsica

Logo Erasmus+      PIC-999846707 - OID-E10208680

Què és?

Vols fer un intercanvi en una universitat d'Albània, Bòsnia i Hercegovina o Tunísia? Ho pots fer a través del programa ERASMUS+ Països associats KA107.

A través d’aquest programa, pots cursar part dels teus estudis a una de les universitats sòcies, sense haver de pagar la matrícula allà.

Els intercanvis són de durada variable segons el país i el nivell de mobilitat (consulteu el quadre de places i durada).

La mobilitat d'estudiants de les institucions d'Educació Superior s'inclou dins l'Acció 1 del programa ERASMUS+.

 

Informació general

Durada

 • El període d'estada a la universitat de destinació és el que s’estableix a l’Annex I (de l'actual convocatòria).
 • Els estudiants que hagin realitzat una mobilitat finançada pel programa ERASMUS+ anteriorment podran sol·licitar una altra mobilitat sempre que no se superin els 12 mesos entre les dues estades i per cicle d'estudis (grau, màster i doctorat).

 

Destinacions

On pots anar?

 • Albània
 • Bòsnia i Hercegovina
 • Tunísia

Ajuts econòmics

La beca ERASMUS+ KA107 constitueix una contribució de la UE a les despeses de viatge i manutenció dels participants.

 • Ajut de viatge: Ajut a les despeses de viatge basat en la distància entre la UIB i la universitat de destinació al país associat. Import de l’ajut: 275 euros per participant. Calculadora de distàncies.
 • Ajut individual: 700 euros per mes d’estada.

Convocatòries vigents

Convocatòria per a mobilitats a Albània, Bòsnia i Hercegovina i Tunísia 

Termini de sol·licitud
Del 17 de gener al 31 de gener de 2022
Adjudicació provisional
 El 25 de febrer de 2022
 
Acceptació / Renúncia / Reclamacions
Del 26 de febrer al 02 de març de 2022                               Condicions d'acceptació de la plaça 
 
 • Adjudicació definitiva Nou
 • Annex I - Adjudicació definitiva Nou
 • Adjudicació provisional
 • Bases de la convocatòria
 • Annex I
 • Annex II
 • Llista de places disponibles per estudis i països. En aquesta llista també s'inclou el nom del tutor/tutora responsable de la universitat per a consultes acadèmiques.
 • Sol·licitud - s'ha d'emplenar a través d'UIBdigital. Revisar les bases de la convocatòria per l'adjunció de documents.
 • Nivell d'idioma - És imprescindible la presentació d'acreditació de coneixement d'idioma si la universitat de destinació sol·licitada ho requereix. En cas que no se requereixi, la presentació d'un certificat d'idioma es podrà tenir en compte a l'hora de la selecció. Queden exclosos d'adjuntar aquesta acreditació els alumnes que ho hagin acreditat en el seu expedient acadèmic i correspongui al nivell que demana la universitat de destinació. (Més informació sobre l'idioma directament a la web de cada universitat).

 Punt d'informació: Servei de Relacions Internacionals, Cas Jai, campus UIB. Sol·licitar Cita prèvia

Sol·licitud d'una plaça

Requisits

 • Estar matriculat a la UIB o durant el curs acadèmic en què es faci la sol·licitud i la mobilitat, i cursar-hi estudis oficials d'ensenyament superior que permetin obtenir un títol universitari reconegut o un títol reconegut de nivell superior, inclòs el doctorat.
 • Haver superat un mínim de 60 crèdits en el moment de fer la sol·licitud i estar matriculat, almenys, del segon any d'estudis d'ensenyament superior.
 • L’alumnat de màster i doctorat ha de comptar amb l’informe favorable del director del màster o del programa de doctorat, respectivament.
 • Tenir la nacionalitat espanyola o ser resident en un país de la Unió Europea o de qualsevol altre Estat membre del programa ERASMUS+.
 • Tenir nacionalitat de tercers països no membres del programa i un permís de residència a Espanya vàlid durant la mobilitat. En aquest cas, el sol·licitant és responsable de gestionar els visats o permisos per al desplaçament al país de destinació.
 • Acreditar el nivell d'idioma que requereix la universitat de destinació, si escau, d'acord amb l'Annex II de cada convocatòria. En qualsevol cas, es recomana visitar la pàgina web de la universitat que es vol sol·licitar per tenir més informació sobre el nivell que requereix i les possibles assignatures que s'hi imparteixen.

Procediment de sol·licitud de plaça

 1. Complir els punts assenyalats a l' apartat anterior (requisits).
 2. Revisar la llista d'universitats que trobareu a l'Annex I (a l'apartat "convocatòries vigents") que s'ofereixen per cada estudi.
 3. Es recomana que el candidat parli amb el professorat responsable que figura a la llista d’universitats per tenir informació sobre les característiques i els requeriments que cada universitat pugui establir.
 4. Emplenar la sol·licitud ERASMUS+ Països Associats a través d'UIBdigital.
 5. L’apartat de nivell d’idioma de la sol·licitud només s’ha d’emplenar en cas que l’estudiant pugui acreditar documentalment els coneixements d’idioma. L’acreditació de l’idioma es pot aconseguir mitjançant certificació d’acord amb la taula d’equivalències respecte del Marc europeu comú de referència, publicada pel Servei Lingüístic de la UIB. És imprescindible presentar l’acreditació del punt 5è per a les universitats que puguin exigir un certificat, d’acord amb la informació de la seva web referida al nivell d’idioma requerit.

Una vegada emplenada la sol·licitud, s’haurà d’adjuntar la documentació següent a través d’UIBdigital:

 • Fotocòpia del DNI/NIE (ambdues cares a la mateixa pàgina)
 • Extracte acadèmic en anglès
 • Proposta de les assignatures (acord d’aprenentatge) que es cursaran a la universitat de destinació, amb el vistiplau d’ambdues institucions (només per als sol·licitants de grau i màster).
 • Proposta del pla de treball que es desenvoluparà a la universitat que se sol·liciti, així com un breu CV en el qual han d’aparèixer els treballs de recerca i les publicacions realitzades. Aquest document ha de dur el vistiplau d’ambdues institucions (només per als sol·licitants de doctorat)
 • Còpia del títol de màster o de la matrícula a un programa de doctorat (només per als alumnes de doctorat)
 • Document que acrediti la situació de vulnerabilitat i/o exclusió social i econòmica del sol·licitant, si escau.

Procediment de selecció

Una vegada s’hagi tancat el termini de presentació de sol·licituds, el Servei de Relacions Internacionals (SRI) en farà la revisió corresponent i obrirà un termini de cinc dies naturals per a possibles esmenes.

Acabat el període d’esmenes, les sol·licituds que compleixin els requisits s’enviaran als tutors o responsables dels programes internacionals i de mobilitat del centre de la UIB i de la universitat del país associat, perquè en facin la selecció pertinent d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat, tenint en compte especialment l’expedient acadèmic de l’alumne, l’acreditació del nivell d’idioma fixat per la universitat sol·licitada, la proposta de les assignatures a cursar o l’acord de mobilitat que es durà a terme a la universitat de destinació, l’acreditació de la condició de vulnerabilitat i/o exclusió social i econòmica del sol·licitant i, finalment, si ha gaudit amb anterioritat d’una mobilitat finançada pel programa ERASMUS+.

L'adjudicació provisional es comunicarà a cada alumne per UIBdigital.

Informació per a alumnes seleccionats

Una vegada publicada la resolució provisional, s’obrirà un termini de 5 dies hàbils perquè els alumnes acceptin la plaça atorgada o hi renunciïn, per correu electrònic. En cas de renúncia, se n’haurà d’especificar el motiu. Transcorregut aquest termini, si escau, s’obrirà un període d’acceptació de les sol·licituds que hagin quedat en llista d’espera.

Els estudiants que hagin obtingut més d’una plaça en els diferents programes d’intercanvi, només podran gaudir d’una plaça per curs acadèmic. En cas que l’altra plaça quedi vacant després de concloure tots els processos de selecció dels programes de mobilitat per al proper curs acadèmic, s’avaluarà la possibilitat que es puguin aprofitar les places concedides.

L’inici de la mobilitat dels alumnes seleccionats serà pactat entre les universitats d’origen i d’acollida i l’estudiant d’acord amb els calendaris acadèmics i les disponibilitats de les institucions d’acollida. En qualsevol cas, totes les mobilitats han d’acabar abans del 30 de juny de 2023.

Impresos

Convocatòries anteriors

 

 

*El present projecte ha estat finançat amb el suport de la Comissió Europea. Aquesta publicació (comunicació) és responsabilitat exclusiva del seu autor. La Comissió no és responsable de l'ús que pugui fer de la informació aquí difosa

 

Informació general