Escoltar

ERASMUS+ Països associats KA107

    logo   PIC-999846707

Què és?

Vols fer un intercanvi en una universitat de Sèrbia? Ho pots fer a través del programa ERASMUS+ Països associats KA107.

A través d’aquest programa, pots cursar part dels teus estudis a una de les universitats sòcies, sense haver de pagar la matrícula allà.

Els intercanvis són de durada variable segons el país i el nivell de mobilitat (consulteu el quadre de places i durada).

Si vols demanar una plaça ERASMUS+ Països associats KA107, has de realitzar la teva sol·licitud en línia i enviar per correu electrònic els documents que es detallen a continuació.

Informació general

Durada

 • El període d'estada a la universitat de destinació és el que s’estableix a l’Annex I.
 • Els estudiants que hagin realitzat una mobilitat finançada pel programa ERASMUS+ anteriorment podran sol·licitar una altra mobilitat sempre que no se superin els 12 mesos entre les dues estades i per cicle d'estudis (grau, màster i doctorat).

Destinacions

On pots anar?

 • Albània
 • Bòsnia i Hercegovina
 • Cuba
 • Federació Russa
 • Marroc
 • Tunísia  

Ajuts econòmics

La beca ERASMUS+ KA107 constitueix una contribució de la UE a les despeses de viatge i manutenció dels participants.

 • Ajut de viatge: Ajut a les despeses de viatge basat en la distància entre la UIB i la universitat de destinació al país associat. Import de l’ajut: 275 euros per participant per totes les destinacions excepte per la Federació Russa que será de 530 euros. Calculadora de distàncies.
 • Ajut individual: 700 euros per mes d’estada.

Convocatòries vigents

Segona convocatòria programa 2018-20 per a mobilitats a Sèrbia

Important Les llistes definitives d'admesos es publicaran a partir del 10 de juny de 2019.

 

Sol·licitud d'una plaça

Requisits

Per poder sol·licitar una plaça ERASMUS+ Països associats KA107 has de complir els següents requisits:

 • Estar matriculat a la UIB o als seus centres adscrits durant el curs acadèmic en què es faci la sol·licitud i es realitzi la mobilitat i cursar-hi estudis oficials d'ensenyament superior que permetin obtenir un títol universitari reconegut o un títol reconegut de nivell superior, inclòs el doctorat.
 • Els alumnes de grau hauran d’haver superat un mínim de 60 crèdits en el moment de fer la sol·licitud i estar matriculats, almenys, en el segon any d'estudis d'ensenyament superior.
 • L’alumnat de màster i doctorat haurà de comptar amb l’informe favorable del director del màster o del programa de doctorat, respectivament.
 • Tenir el nivell d'idioma que requereix la universitat de destinació, si escau, d'acord amb l'Annex II.

Procediment de sol·licitud de plaça

1r. Informar-te i decidir a quina universitat vols anar. Has de consultar l’oferta de places, nivells i duració a l’Annex I i el llistat d'estudis disponibles a les universitats sòcies segons els estudis que curses a la UIB. El professor responsable, segons cada estudi que apareix a l’Annex I, t’informarà sobre temes acadèmics de la universitat de destinació sol·licitada.

2n. Emplenar la sol·licitud Estudiants ERASMUS+ Països Associats-2018. Es poden seleccionar fins a un màxim de dues universitats i per ordre de preferència.

3r. Una vegada emplenada la sol·licitud, s’ha d’enviar al correu electrònic erasmuska107@uib.es la documentació següent:*

 • Còpia completa del DNI/NIE o passaport.
 • Extracte acadèmic en anglès.
 • Certificat del nivell de coneixement d’idioma que es demana a la universitat que se sol·licita, segons el MECR.
 • Proposta de les assignatures (acord d'aprenentatge) que es cursaran a la universitat de destinació, amb el vistiplau d’ambdues institucions (només per als sol·licitants de grau i màster).
 • Còpia de títol de grau o de la matrícula al màster (només per alumnes de màster).
 • Proposta de pla de treball que es desenvoluparà a la universitat que se sol·liciti, així com un breu CV en el qual han d’aparèixer els treballs de recerca i les publicacions realitzades. Aquest document ha d’anar amb el vistiplau d’ambdues institucions (només per als sol·licitants de doctorat).
 • Còpia del títol de màster o de la matrícula a un programa de doctorat (només per alumnes de doctorat).
 • Document que acrediti la situació de vulnerabilitat i/o exclusió social i econòmica del sol·licitant, si escau.

* L’enviament d’aquesta documentació s’ha de fer dintre del termini establert de la convocatòria vigent.

Procediment d'adjudicació de places

Una vegada tancat el termini de presentació de sol·licituds, el Servei de Relacions Internacionals (SRI) en farà la revisió corresponent i s’obrirà un termini de 5 dies hàbils per a possibles esmenes.

Acabat el període d’esmenes, les sol·licituds que compleixin els requisits s’enviaran als tutors o responsables dels programes internacionals i de mobilitat del centre de la UIB i de la universitat del país associat perquè en facin la selecció pertinent d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat, tenint en compte especialment l’expedient acadèmic de l’alumne, l’acreditació del nivell d’idioma fixat per la universitat sol·licitada, la proposta de les assignatures a cursar o l’acord de mobilitat que es durà a terme a la universitat de destinació, l’acreditació de la condició de vulnerabilitat i/o exclusió social i econòmica del sol·licitant i, finalment, si ha gaudit amb anterioritat d’una mobilitat finançada pel programa ERASMUS.

La resolució es comunicarà a cada alumne per correu electrònic i es publicarà a la web.

Informació per a alumnes seleccionats

Una vegada publicada la resolució provisional, s’obrirà un termini de 6 dies perquè els alumnes acceptin la plaça atorgada o hi renunciïn, per correu electrònic. En cas de renúncia, se n’haurà d’especificar el motiu. Transcorregut aquest termini, si escau, s’obrirà un període, de 3 dies d’acceptació de les sol·licituds que hagin quedat en llista d’espera.

Els estudiants que hagin obtingut més d’una plaça en els diferents programes d’intercanvi, només podran gaudir d’una plaça per curs acadèmic. En cas que l’altra plaça quedi vacant després de concloure tots els processos de selecció dels programes de mobilitat per al proper curs acadèmic, s’avaluarà la possibilitat que es puguin aprofitar les places concedides.

L’inici de la mobilitat dels alumnes seleccionats serà pactat entre les universitats d’origen i d’acollida i l’estudiant d’acord amb els calendaris acadèmics i les disponibilitats de les institucions d’acollida. En qualsevol cas, totes les mobilitats ha d’acabar abans del 30 de juny de 2020.

Impresos

Convocatòries anteriors

Primera convocatòria programa 2018-20 per a mobilitats a Federació Russa i Marroc

Condicions d'acceptació de la plaça

Quarta convocatòria programa 2017-19 per a mobilitats a Bòsnia  i Herzegovina

 • Terminis: El termini per lliurar la sol·licitud finalitzarà el 27 de novembre de 2018
 • Bases de la convocatòria, llistat de places disponibles (Annex I) i requisits d'idioma (Annex II):
 • Llistat d'estudis disponibles a cada universitat
 • Sol·licitud

Condicions d'acceptació de la plaça

Tercera convocatòria 2018-2019 (tancada)

Condicions d'acceptació de la plaça

Convocatòries d'anys anteriors (tancades)