ERASMUS+ Pràctiques KA131

capçelera

Informació bàsica 

Erasmus+ Pràctiques      PIC-999846707 - OID-E10208680

Què és?

El programa ERASMUS+ pràctiques permet realitzar un període de formació de pràctiques a una empresa, institut d’investigació, un laboratori, una organització o qualsevol altre lloc de feina pertinent a l’estranger.

 nou Ofertes de pràctiques nou Cercador de pràctiques  nou Allotjaments

Informació general

El Programa ERASMUS+ pràctiques permet l’estada durant un període de temps en una entitat d’acollida d'un altre país participant i té per finalitat contribuir que les persones s'adaptin a les exigències del mercat laboral a escala comunitària, adquireixin aptituds específiques i millorin la seva comprensió de l'entorn econòmic i social del país en qüestió, al mateix temps que adquireixen experiència laboral.

Com trobar una entitat on realitzar un període pràctic

La recerca de l'entitat o l'empresa d'acollida és responsabilitat de l'estudiant interessat a realitzar un període pràctic en el marc del programa ERASMUS+ Pràctiques. El Servei de Relacions Internacionals posa a disposició dels alumnes un "cercador de pràctiques" a la pàgina web amb aquest propòsit.

Els estudiants han d'aportar el contacte directe amb una empresa que hagin cercat per compte propi.

Cada estudiant haurà de tenir assignat un tutor acadèmic, responsable d’ajudar l’alumne pel que fa al reconeixement acadèmic de les seves pràctiques. 

Serà el coordinador de mobilitat qui confirmarà a l’alumne si el tutor serà ell mateix o bé un altre. Els alumnes de màster i doctorat hauran de contactar amb el director del màster o bé amb el coordinador del doctorat i els dirà qui pot ser el seu coordinador de mobilitat. 

Modalitats de pràctiques

 • Pràctiques curriculars: Són les pràctiques que tenen l’origen en els diversos plans dels estudis oficials de la UIB.
 • Pràctiques extracurriculars: Són les pràctiques que els estudiants realitzen amb caràcter voluntari durant el seu període de formació i que, tot i que no estan incloses en els seus plans d’estudis, poden ser objecte de reconeixement per part de les comissions de reconeixement i transferència de crèdits. En tot cas, i d’acord amb la legislació vigent, aquestes pràctiques podran tenir la corresponent menció al suplement europeu al títol o en qualsevol altre document que escaigui.
 • Pràctiques per a recentment titulats: Els estudiants matriculats al darrer curs de la titulació poden participar en aquesta convocatòria sempre que la mobilitat de pràctiques es dugui a terme dins l’any següent a l’obtenció de la titulació i la demanin mentre en cursen el darrer any.

Durada

El període d’estada mínim és de dos mesos i el màxim de dotze mesos per cada cicle d’estudis (grau, màster i doctorat).

Els estudiants que ja han realitzat un ERASMUS anteriorment podran sol·licitar una altra mobilitat sempre que no se superin els 12 mesos entre les dues estades per cicle d'estudis.

No es podrà gaudir simultàniament d’una beca ERASMUS+ Estudis i ERASMUS+ Pràctiques. Sols serà possible gaudir de les dues modalitats de beca ERASMUS+ quan el període d'estada per estudis i pràctiques es faci de forma consecutiva; és a dir, no poden coincidir en dates.

Els alumnes podran sol·licitar allargar la seva estada sempre que no es superi el màxim de 12 mesos, d'acord amb els requisits i criteris que s'estableixin a la convocatòria.

Matrícula

Per a la realització d’un determinat programa de pràctiques, curriculars o extracurriculars, els estudiants han d’estar matriculats a la titulació a la qual estiguin vinculades les seves competències bàsiques, genèriques o específiques (excepte els recentment titulats).

Els alumnes seleccionats que vulguin tenir un reconeixement acadèmic del seu període pràctic hauran de matricular-se als Serveis Administratius de la UIB corresponents (excepte els recentment titulats).

Assegurances

Assegurança Mèdica

L’estudiant ha de tramitar la targeta sanitària europea abans de l’inici de la mobilitat i de validesa màxima pel temps d’estada. Si és necessari, l’estudiant haurà de subscriure una pòlissa d’assegurança obligatòria que li requereixi l’entitat de destinació, amb inclusió de les cobertures que determini.

Assegurança d'Accidents

En el cas que aquesta cobertura no estigui coberta per l'empresa o entitat de destí, l'alumne es compromet a contractar, abans de la seva estada, una assegurança d'accidents que cobreixi com a mínim els danys que li puguin ser causats per causes relacionades amb les tasques a realitzar al seu lloc de pràctiques.

Assegurança de Responsabilitat Civil

Els estudiants que duguin a terme les seves pràctiques en el marc del programa ERASMUS+ Pràctiques estaran coberts per l'assegurança de responsabilitat civil que la UIB té subscrita i té com a beneficiaris tots els alumnes matriculats a la Universitat.

Pàgines d'interès

 

Destinacions

 Erasmus+ Pràctiques

On pots anar?

 • Als vint-i-set estats membres de la Unió Europea.
 • Als països de l'Àrea Econòmica Europea (Islàndia, Liechtenstein i Noruega).
 • Altres països: Turquia, Macedònia del Nord i Sèrbia.

Observacions

Les organitzacions d'acollida podran ser empreses, centres de formació, centres de recerca o altres organitzacions. No es consideraran entitats d'acollida elegibles les institucions europees, les organitzacions encarregades de gestionar programes de la UE (per evitar possibles conflictes d'interès i/o finançament compartit), i la representació diplomàtica nacional (ambaixada, etc) del país de l'estudiant en el país d'acollida.

Les pràctiques s'hauran de dur a terme en una entitat amb seu en un dels països participants en el programa ERASMUS+ pràctiques, excepte Espanya.

Ajuts econòmics

La beca ERASMUS+ Pràctiques constitueix una contribució de la UE a les despeses de viatge i manutenció dels participants. Aquestes ajudes dependran del país de destinació d'acord amb els grups següents, classificats segons el nivell de vida:

Ajuts per mobilitats de llarga durada: de 2 a 12 mesos

  País de destinacióQuantitat mensual dels ajuts

Grup 1

Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega i Suècia460€
Grup 2 Alemanya, Àustria, Bèlgica, Xipre, França, Grècia, Itàlia, Malta, Països Baixos i Portugal410€
Grup 3 Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Polònia, República Txeca, República de Macedònia del Nord, Romania, Sèrbia i Turquia360€

La beca ERASMUS+ cobrirà fins a un màxim de 4 mesos per sol·licitud. Els alumnes que no rebin ajut econòmic podran fer la mobilitat amb recursos propis, el que es diu mobilitat de beca zero, en el marc del programa ERASMUS+.

Els alumnes també podran allargar l'estada sempre que no superin el màxim de 12 mesos, però la beca ERASMUS+ no podrà cobrir el finançament de la totalitat dels mesos, d'acord amb el punt anterior.

Es finançarà una quantitat addicional als estudiants que es trobin en les situacions següents:

 • Haver estat beneficiari, els cursos 2021-22 o 2022-23, segons correspongui, d’una beca d’estudis de caràcter general de l’Administració general de l’Estat per fer estudis universitaris.
 • Tenir la condició de refugiat o amb dret a protecció subsidiària, o haver presentat una sol·licitud de protecció internacional a Espanya.
 • Tenir reconeguda i qualificada legalment una discapacitat en grau igual o superior al 33 per cent.

Es podran complementar aquestes ajudes amb els sistemes nacionals i/o regionals de beques: el Ministeri d’Educació i Formació Professional, la Comunitat Autònoma, la UIB o altres institucions:

Ajuts per mobilitats de curta durada  per a Doctorands: de 5 a 30 dies  

Duració de l'activitat de mobilitat físicaImport (per qualsevol Estat de la UE)

Fins el 14è dia d'activitat 

  70 euros / dia
Del 15è al 30è dia d'activitat

  50 euros/ dia

 

Alumnes amb necessitats especials

Els alumnes amb necessitats especials poden demanar un ajut complementari. Per això, es heu de dirigir al Servei de Relacions Internacionals.

 

Convocatòries vigents

La UIB ofereix dos programes per poder sol·licitar mobilitats Erasmus+ Pràctiques, amb diferents processos de sol·licitud: la convocatòria del Servei de Relacions Internacionals i la convocatòria del consorci Spanish Universities for EU projects.

Aquestes mobilitats són compatibles sempre que no es realitzin a la vegada ni superin els dotze mesos entre les estades i per cicle d'estudis (incloent-hi les estades Erasmus+ Estudis).

Important LLEGIU CADA CONVOCATÒRIA (tenen procediments de sol·licitud de plaça diferents)

Sol·licitud d'una plaça

Requisits

 • Estar matriculat a la UIB durant el curs en què es demana l’estada i durant tot el període del curs en què es fan les pràctiques, excepte en el cas dels alumnes matriculats al darrer curs de la titulació, que no hauran d'estar matriculats durant el seu període de pràctiques.
 • Els estudiants de grau han d’haver obtingut almenys el 50 per cent dels crèdits necessaris per tenir la titulació corresponent, excepte els estudis que només tinguin una durada d’un any acadèmic, que es podran regir pels requisits establerts al seu pla d'estudis. 
 • Els estudiants de màster han de tenir un informe favorable del director del màster. A més, si aquest ho considera oportú, podrà consultar la comissió acadèmica pertinent. Els estudiants de doctorat han de tenir un informe favorable del director de tesi així com del coordinador del doctorat. Ambdós també podran consultar la comissió acadèmica si ho consideren oportú. 
 • Els estudiants matriculats al darrer curs de la titulació poden participar en aquesta convocatòria sempre que la mobilitat de pràctiques es dugui a terme dins l’any següent a l’obtenció de la titulació i la demanin mentre en cursen el darrer any. 
 • Tenir nacionalitat, residència temporal o permanent, o estatus de refugiat o apàtrida d'un dels estats participants en el programa ERAMUS+.
 • Haver estat acceptat per una organització, pública o privada, ubicada en qualsevol dels països participants, per realitzar un període de pràctiques durant l’any que indica la convocatòria, i tenir l’autorització del coordinador de mobilitat a partir de la valoració positiva del Learning Agreement for Traineeship.
 • Acreditar un nivell d'idioma establert per l’organització d’acollida. En cas que l'acreditació d'aquest idioma sigui obligatòria s'haurà de presentar el document acreditatiu corresponent en el moment de lliurar la sol·licitud al registre general o seu electrònica.
 • No haver completat anteriorment un període de 12 mesos en el programa ERASMUS+, en la modalitat d'estudis o de pràctiques, per al cicle en què es demana la plaça.
 • No gaudir simultàniament d’una beca ERASMUS+ Estudis. Serà possible gaudir de les dues modalitats de beca ERASMUS+ sempre que l’estada per estudis i l’estada per pràctiques es facin de manera consecutiva, és a dir, no poden coincidir en dates i, a més, sempre s’haurà d’atendre el que estableix la normativa de mobilitat de la UIB.

Tots els estudiants seleccionats estaran obligats a fer una prova de nivell en línia, abans i en tornar de la seva estada, d’acord amb el que s’estableixi des de l’Agència Nacional ERASMUS.

Informació per a alumnes seleccionats

Carta de l'estudiant ERASMUS+ 

Normativa per a alumnes de mobilitat de la UIB

Online Linguistic Suport - OLS 

El Suport Lingüístic en Línia (OLS) s'ha desenvolupat per ajudar els participants en el programa ERASMUS+ a millorar el coneixement de la llengua que utilitzaran per estudiar o treballar a l'estranger, per tal d'eliminar obstacles per a la participació en els programes de mobilitat.

Com fer la matrícula a la UIB

 • En cas de realitzar una pràctica curricular la matrícula s'ha de formalitzar abans de començar la mobilitat. L'alumnat Erasmus+ seleccionat s'ha de matricular dels crèdits o assignatura de pràctiques que apareguin al seu contracte d'estudis previ (learning agreement) directament als Serveis Administratius de la UIB.
 • En cas de realitzar una pràctica voluntaria, i per tant sense cap tipus de reconeixement acadèmic, no serà necessari matricular-se ni emplenar cap contracte d'estudis previ.

Allargar l'estada 

Per obtenir l'autorització per allargar estada, l'alumne haurà de presentar al Servei de Relacions Internacionals el document de sol·licitud d'ampliació d'estada degudament emplenat i signat. La concessió no implica que l'estudiant rebi la beca Erasmus durant el període d'ampliació d'estada.

 

Impresos

Convocatòries anteriors

Convocatòria per l'any 2022

Convocatòria 2022

Esmena convocatòria 2022_ ampliació de terminis

Convocatòria per l'any 2021

LLEGIU CADA CONVOCATORIA (tenen procediments de sol·licitud de plaça diferents)

Convocatòria extraordinària per mobilitats fins el 30 d'abril de 2021

 Bases de la convocatòria extraordinària

Resolucions

primera resolució convocatòria extraordinària segona resolució convocatòria extraordinària tercera resolució convocatòria extraordinària

 Convocatòria per l'any 2020

Bases de la convocatòria

Resolucions

Convocatòria per l'any 2019

Bases de la convocatòria

Resolució 13/10/2018 /  Resolució 17/01/2019  /  Resolució 17/01/2019_2 / Resolució 23/01/2019  /
Resolució 12/02/2019 / Resolució 27/02/2019  / Resolució 04/03/2019 / Resolució 02/04/2019 /
Resolució 03/04/2019 / Resolució 29/05/2019 / Resolució 11/09/2019

  Convocatòria per l'any 2018
 

Bases de la convocatòria  Resolucions | Resolucions | Resolucions | Resolucions 17/09/2018 | Resolucions 20/09/2018

Convocatòria octubre 2017

Bases de la convocatòria  Resolució Definitva

3a Convocatòria Extraordinària d'abril 2017

Bases de la convocatòria   Resolució definitiva 

2a Convocatòria Extraordinària de març 2017

Bases de la convocatòria  Resolució definitiva

Convocatòria  Extraordinària  de setembre 2016

Bases de la convocatòria  Resolució definitiva

Convocatòria de març 2016

Bases de la convocatòria  Resolució definitiva | Correcció d'errors en la resolució definitiva

 

Informació general