ERASMUS+ Pràctiques KA103

capçelera

Informació bàsica 

Erasmus+ Pràctiques      PIC-999846707 - OID-E10208680

Què és?

El Parlament Europeu ha aprovat el nou programa ERASMUS+ per al període 2014-20. Aquest programa entra en vigor el dia 1 de gener de 2014 i s'emmarca en l'estratègia Europa 2020, en l'estratègia Educació i Formació i en l'estratègia Rethinking Education i engloba totes les iniciatives d'educació, formació, joventut i esport. En matèria educativa inclou tots els nivells: escolar, formació professional, ensenyament superior i formació de persones adultes.

Erasmus+ integra els programes existents en el Programa d'Aprenentatge Permanent i els programes d'educació superior internacional: Mundus, Tempus, ALFA, Edulink i programes bilaterals, a més de Youth in Action. El programa es divideix en tres Accions principals: Acció 1 Mobilitat de les persones per motius d'aprenentatge, Acció 2 Cooperació per a la innovació i l'intercanvi de bones pràctiques, Acció 3 Recolzament a la reforma de les polítiques.

La mobilitat d'estudiants de les institucions d'Educació Superior s'inclou dins l'Acció 1 del programa ERASMUS+.

 nou Ofertes de pràctiques nou Cercador de pràctiques  nou Allotjaments

Informació general

El Programa ERASMUS+ pràctiques permet l’estada durant un període de temps en una entitat d’acollida d'un altre país participant i té per finalitat contribuir que les persones s'adaptin a les exigències del mercat laboral a escala comunitària, adquireixin aptituds específiques i millorin la seva comprensió de l'entorn econòmic i social del país en qüestió, al mateix temps que adquireixen experiència laboral.

Com trobar una entitat on realitzar un període pràctic

La recerca de l'entitat o l'empresa d'acollida és responsabilitat de l'estudiant interessat a realitzar un període pràctic en el marc del programa ERASMUS+ Pràctiques. El Servei de Relacions Internacionals posa a disposició dels alumnes un "cercador de pràctiques" a la nostra pàgina web amb aquest propòsit.

Els estudiants han d'aportar el contacte directe amb una empresa que hagi cercat per compte propi.

Cada estudiant haurà de tenir assignat un tutor acadèmic, responsable d’ajudar l’alumne pel que fa al reconeixement acadèmic de les seves pràctiques. 

Serà el coordinador de mobilitat qui confirmarà a l’alumne si el tutor serà ell mateix o bé un altre. Els alumnes de màster i doctorat hauran de contactar amb el director del màster o bé amb el coordinador del doctorat i els dirà qui pot ser el seu coordinador de mobilitat. 

Modalitats de pràctiques

 • Pràctiques curriculars: Són les pràctiques que tenen l’origen en els diversos plans dels estudis oficials de la UIB.
 • Pràctiques extracurriculars: Són les pràctiques que els estudiants realitzen amb caràcter voluntari durant el seu període de formació i que, tot i que no estan incloses en els seus plans d’estudis, poden ser objecte de reconeixement per part de les comissions de reconeixement i transferència de crèdits. En tot cas, i d’acord amb la legislació vigent, aquestes pràctiques podran tenir la corresponent menció al suplement europeu al títol o en qualsevol altre document que escaigui.
 • Pràctiques per a recent titulats: Els estudiants matriculats al darrer curs de la seva titulació podran participar en aquesta convocatòria sempre que la mobilitat de pràctiques es dugui a terme dins l’any acadèmic següent a la finalització dels seus estudis. Aquests alumnes no podran sol·licitar l'expedició del títol fins que no hagin finalitzat el seu període de pràctiques.
  • Important:  Aquests alumnes hauran de sol·licitar la seva mobilitat mentres estiguin cursant el darrer any dels seus estidis, i per tant siguin encara alumnes UIB.

Durada

El període d’estada mínim és de dos mesos i el màxim de dotze mesos per cada cicle d’estudis (grau, màster i doctorat).

Els estudiants que ja han realitzat un ERASMUS anteriorment podran sol·licitar una altra mobilitat sempre que no se superin els 12 mesos entre les dues estades per cicle d'estudis.

No es podrà gaudir simultàniament d’una beca ERASMUS+ Estudis i ERASMUS+ Pràctiques. Sols serà possible gaudir de les dues modalitats de beca ERASMUS+ quan el període d'estada per estudis i pràctiques es faci de forma consecutiva; és a dir, no poden coincidir en dates.

Els alumnes podran sol·licitar allargar la seva estada sempre que no es superi el màxim de 12 mesos, d'acord amb els requisits i criteris que s'estableixin a la convocatòria.

Matrícula

Per a la realització d’un determinat programa de pràctiques, curriculars o extracurriculars, els estudiants han d’estar matriculats a la titulació a la qual estiguin vinculades les seves competències bàsiques, genèriques o específiques (excepte els recent titulats).

Els alumnes seleccionats que vulguin tenir un reconeixement acadèmic del seu període pràctic hauran de matricular-se als Serveis Administratius de la UIB corresponents (excepte els recent titulats).

Assegurances

Assegurança Mèdica

L’estudiant ha de tramitar la targeta sanitària europea abans de l’inici de la mobilitat i de validesa màxima pel temps d’estada. Si és necessari, l’estudiant haurà de subscriure una pòlissa d’assegurança obligatòria que li requereixi l’entitat de destinació, amb inclusió de les cobertures que determini

Assegurança d'Accidents

En el cas que aquesta cobertura no estigui coberta per l'empresa o entitat de destí, l'alumne es compromet a contractar, abans de la seva estada, una assegurança d'accidents que cobreixi com a mínim els danys que li puguin ser causats per causes relacionades amb les tasques a realitzar al seu lloc de pràctiques.

Assegurança de Responsabilitat Civil

Els estudiants que portin a terme les seves pràctiques en el marc del programa ERASMUS+ Pràctiques estaran coberts per l'assegurança de responsabilitat civil que la UIB té subscrita i té com a beneficiaris tots els alumnes matriculats a la Universitat.

Pàgines d'interès

Destinacions

 Erasmus+ Pràctiques

On pots anar?

 • Als vint-i-set estats membres de la Unió Europea.
 • Als països de l'Àrea Econòmica Europea (Islàndia, Liechtenstein i Noruega).
 • Altres països: Turquia, Macedònia del Nord i Sèrbia.

Observacions

Les organitzacions d'acollida podran ser empreses, centres de formació, centres de recerca o altres organitzacions. No es consideraran entitats d'acollida elegibles les institucions europees, les organitzacions encarregades de gestionar programes de la UE (per evitar possibles conflictes d'interès i/o finançament compartit), i la representació diplomàtica nacional (ambaixada, etc) del país de l'estudiant en el país d'acollida.

Les pràctiques s'hauran de dur a terme en una entitat amb seu en un dels països participants en el programa ERASMUS + pràctiques, excepte Espanya.

BREXIT

Podeu consultar el següent enllaç de la Unió Europea al qual s'indica fins quan es podran realitzar mobilitats al Regne Unit

ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/brexit_es

Ajuts econòmics

La beca ERASMUS+ Pràctiques constitueix una contribució de la UE a les despeses de viatge i manutenció dels participants. Aquestes ajudes dependran del país de destinació d'acord amb els grups següents, classificats segons el nivell de vida:

Ajuts per mobilitats de llarga durada: de 2 a 12 mesos

  País de destinacióQuantitat mensual dels ajuts

Grup 1

Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega i Suècia460€
Grup 2 Alemanya, Àustria, Bèlgica, Xipre, França, Grècia, Itàlia, Malta, Països Baixos i Portugal410€
Grup 3 Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Polònia, República Txeca, República de Macedònia del Nord, Romania, Sèrbia i Turquia360€

La beca ERASMUS+ cobrirà fins a un màxim de 3 mesos per curs acadèmic, segons els requisits que s'especifiquen a la convocatòria que publica l'Agència Nacional ERASMUS. Els alumnes que no rebin ajut econòmic podran fer la seva mobilitat amb recursos propis, el que es diu mobilitat "Beca 0", però dins el marc del programa Erasmus+.

Els alumnes també podran allargar l'estada sempre que no superin el màxim de 12 mesos, però la beca ERASMUS+ no podrà cobrir el finançament de la totalitat dels mesos, d'acord amb el punt anterior.

Aquells estudiants que hagin estat becaris del Ministeri el curs anterior a la seva mobilitat, podran rebre un increment de  250 euros/mes. Tota aquesta informació es publicarà a les convocatòries corresponents.

Ajuts per mobilitats de curta durada  per a Doctorants: de 5 a 30 dies  

Duració de l'actividad de mobilitat físicaImporte (para cualquier Estado de la UE)

Fins el 14è dia d'activitat 

  70 euros / dia
Del 15è al 30è dia d'activitat

  50 euros/ dia

 

Aqueste ajudes es podran complementar amb el cofinançament d'altres organismes públics:

Beques i ajuts complementaris.

*Alumnes amb necessitats especials

Els alumnes amb necessitats especials poden demanar un ajut complementari. Per això, es heu de dirigir al Servei de Relacions Internacionals.

 

Convocatòries vigents

Per primera vegada, la UIB ofereix dos programes per poder sol·licitar mobilitats Erasmus+ Pràctiques.

Aquestes mobilitats són compatibles sempre que no es realitzin a la vegada ni superin els dotze mesos entre les estades i per cicle d'estudis (incloent-hi les estades Erasmus+ Estudis).

importantLLEGIU CADA CONVOCATORIA (tenen procediments de sol·licitud de plaça diferents)

Sol·licitud d'una plaça

Requisits

 • Estar matriculat a la UIB durant el curs en què es demana l’estada i durant tot el període del curs en què es fan les pràctiques, excepte en el cas dels alumnes matriculats al darrer curs de la titulació, que no hauran d'estar matriculats durant el seu període de pràctiques.
 • Els estudiants han d’haver obtingut almenys el 50 per cent dels crèdits necessaris per obtenir la titulació corresponent, excepte els estudis que només tinguin una durada d’un any acadèmic, que es podran regir pels requisits establerts al seu pla d'estudis. 
 • Els estudiants de màster han de tenir un informe favorable del director de màster. A més, si aquest ho considera oportú, podrà consultar la comissió acadèmica pertinent. Els estudiants de doctorat han de tenir un informe favorable del director de tesi així com del coordinador del doctorat. Ambdós també podran consultar la comissió acadèmica si ho consideren oportú. 
 • Els estudiants matriculats al darrer curs de la titulació, sempre que la mobilitat de pràctiques es dugui a terme dins l’any acadèmic següent a la finalització dels seus estudis i no hagin sol·licitat l'expedició del seu títol.
 • Tenir nacionalitat, residència temporal o permanent, o estatus de refugiat o apàtrida d'un dels estats participants a  ERAMUS+. 
 • Haver estat acceptat per una organització pública o privada, ubicada en qualsevol dels països participants, per realitzar un període de pràctiques durant l'any que indica la convocatòria , i tenir l’autorització del coordinador de mobilitat a partir de la valoració positiva del Learning Agreement for Traineeships.
 • Acreditar un nivell mínim de B1 segons el Marc europeu comú de referència de l'idioma del país de destinació o de l'idioma establert per l’organització d’acollida, sense perjudici que aquesta pugui sol·licitar un nivell superior. És imprescindible presentar el document acreditatiu corresponent en el moment de lliurar la sol·licitud al registre.
 • No haver completat anteriorment un període de 12 mesos en el Programa ERASMUS, en la modalitat d'estudis o de pràctiques per al cicle en què es demana la plaça.
 • No gaudir simultàniament d’una beca ERASMUS+ Estudis. Serà possible gaudir de les dues modalitats de beca ERASMUS+ sempre que la realització de l'estada per estudis i pràctiques es faci de manera consecutiva; és a dir, no poden coincidir en dates i, a més, sempre haurà d'atendre el que estableix la normativa de mobilitat de la UIB. 

Tots els estudiants seleccionats estaran obligats a fer una prova de nivell en línia, abans i en tornar de la seva estada, d’acord amb el que s’estableixi des de l’Agència Nacional ERASMUS.

Procediment de sol·licitud de plaça

1) Ésser acceptat a l’entitat o empresa d’acollida on es volen dur a terme les pràctiques.

2) Comprovar que es reuneixen els requisits establerts a la convocatòria publicada.

3) Presentar al Registre General de Cas Jai o Son Lledó la documentació següent en el termini establert a la convocatòria:

a) Imprès de sol·licitud.

b) Fotocòpia del DNI / NIE.

c) Certificació acadèmica dels estudis realitzats fins a la data.

d) Un informe favorable del director de màster o del coordinador de doctorat i director de tesi pertinent, si escau.

e) Certificat acreditatiu del nivell B1 de l'idioma requerit.

f) Learning Agreement for Traineeship degudament signat per totes les parts.

Procediment d'adjudicació de places

El responsable dels programes internacionals i de mobilitat del centre i el Servei de Relacions Internacionals faran la selecció de places d'acord amb els principis d'igualtat, mèrit i capacitat tenint en compte especialment l'expedient acadèmic, el nivell d'idioma requerit i l'adequació del programa de pràctiques al perfil curricular.

La llista d'alumnes seleccionats es farà pública a la web del SRI de la UIB.

Procediment d’acceptació o renúncia de la plaça

L’acceptació o la renúncia de la plaça concedida s’ha de fer per escrit, d’acord amb els formularis disponibles a la pàgina web del SRI i en el termini establert.

En cas d’acceptar la plaça, s’ha de presentar la fotocòpia de la primera pàgina d’una llibreta bancària de la qual l’alumne figuri com a titular i on s’inclogui l’IBAN.

Informació per a alumnes seleccionats

Carta de l'estudiant ERASMUS+ 

Instruccions bàsiques - Curs 20-21

Manual informatiu - Curs 20-21

Normativa per a alumnes de mobilitat de la UIB

Online Linguistic Suport - OLS 

El Suport Lingüístic en Línia (OLS) s'ha desenvolupat per ajudar els participants en el programa ERASMUS+ a millorar el coneixement de la llengua que utilitzaran per estudiar o treballar a l'estranger, per tal d'eliminar obstacles per a la participació en els programes de mobilitat.

Tots els alumnes estan obligats a fer una avaluació de competències lingüísitques a l'inici de la mobilitat. A més, hi haurà la possibilitat de fer un curs en línia d'acord amb el resultat obtingut a l'avaluació de competències ligüístiques. Abans de començar l'estada, l'estudiant rebrà una invitació per mail per accedir a  aquesta plataforma OLS.

 Presentació oficial   Idiomes d'aprenentatge disponibles      Presentació prova de nivell

Com fer la matrícula a la UIB

 • En cas de realitzar una pràctica curricular la matrícula s'ha de formalitzar abans de començar la mobilitat. L'alumnat Erasmus+ seleccionat s'ha de matricular dels crèdits o assignatura de pràctiques que apareguin al seu contracte d'estudis previ (learning agreement) directament als Serveis Administratius de la UIB.
 • En cas de realitzar una pràctica voluntaria, i per tant sense cap tipus de reconeixement acadèmic, no serà necessari matricular-se ni emplenar cap contracte d'estudis previ.

Allargar l'estada 

Per obtenir l'autorització per allargar estada, l'alumne haurà de presentar al Servei de Relacions Internacionals el document de sol·licitud d'ampliació d'estada degudament emplenat i signat. La concessió no implica que l'estudiant rebi la beca Erasmus durant el període d'ampliació d'estada.

 

Impresos

Convocatòries anteriors

 

Informació general